Ansvar för kunderna

Kevas grundläggande uppgift är tryggande av en kontinuerlig utkomst för dem som får pension från den offentliga sektorn. Detta mål stöds och kompletteras av en bra kundupplevelse.

Omkring 70 procent av de pensionsansökningar som handläggs hos Keva gäller ålderspension. Utöver dem handlägger vi ansökningar om partiell förtida ålderspension, invalidpension, familjepension och yrkesinriktad rehabilitering. Handläggningstiden för ansökningar om alla pensionsslag är kortare på Keva än i den privata sektorn i genomsnitt.

Vi berättar för våra kunder att man inte är tvungen att gå i pension när man uppnått pensionsåldern. Ju längre man arbetar, desto mer växer pensionen – förvärvsinkomster ökar pensionen fram till 68 års ålder och för efter 1957 födda fram till 69 års ålder.

Vi stöder arbetsmiljöledning – resultatet är lägre kostnader

Som ett resultat av en lyckad arbetsmiljöledning förbättras arbetsplatsernas välmående och produktivitet och kostnaderna för arbetsoförmåga sjunker.

Vi bygger tillsammans med arbetsgivarkunderna upp samarbetsnätverk där vi tillsammans utvecklar nya tjänster och söker långfristiga och effektiva lösningar för upprätthållande av arbetsförmågan och förlängning av yrkeskarriärerna.

Kevas tjänster innehåller utveckling av processer, strukturer, ledarskap och verksamhetskultur som har som mål att förstärka arbetsförmågan.

Vi utnyttjar forskning vid utvecklingen av tjänster. Keva har en egen forskningsverksamhet och undersökningar görs också i partnersamarbete och som köpta tjänster. Därtill utnyttjar vi data som andra har producerat om strategisk arbetsmiljöledning och om arbetsförmågans läge i den offentliga sektorn.

Tryggande av kontinuerlig utkomst

Vårt mål är att det inte uppstår något avbrott i privatkundernas utkomst vid övergången till ålderspension eller annan pension från arbetet. Målet nås när kunden lämnar ålderspensionsansökan till Keva omkring två månader före pensioneringen.

Nättjänsterna gör handläggningen av ansökningarna smidigare: pensionsbeslutet kommer så snabbt som möjligt och pensionen hinner betalas ut i tid. Det lönar sig att göra ansökan i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Också förändringar som gäller utbetalningen av pensionen, som till exempel ändring av bankkonto går enkelt och säkert att göra i tjänsterna.

Antalet elektroniska ansökningar ökade 2022. 84 procent av ålderspensionsansökningarna (81 procent år 2021) och 95 procent av ansökningarna om partiell förtida ålderspension (92 procent år 2021) kom in elektroniskt.

22_RU_hakemukset

Med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering kan man arbeta längre

Enligt vår statistik lyckas den yrkesinriktade rehabiliteringen för nästan åtta klienter av tio, och klienten står efter slutförd rehabilitering till arbetsmarknadens förfogande.

Ur arbetsgivarens och arbetspensionssystemets synvinkel ger en arbetstagare som på grund av arbetsoförmåga eller någon annan orsak gått i pension före sin pensionsålder upphov till kostnader.

  • Att fortsätta yrkeskarriären är såväl ur privatkundernas och arbetsgivarkundernas som arbetspensionssystemets synvinkel ett bättre alternativ än en för tidig pensionering.
  • Ur arbetstagarens synvinkel är pensionen alltid mindre än lönen och varje månad i arbete höjer pensionen.

En person som löper risk för att bli invalidpensionerad kan få yrkesinriktad rehabilitering. Målet är att personen via yrkesinriktad rehabilitering ska övergå till ett yrke som är lämpligt med tanke på hälsotillståndet och fortsätta arbeta så länge som möjligt.

Alternativen är arbetsprövning, arbetsträning, utbildning och näringsstöd. Därtill får personen hjälp med att göra upp en rehabiliteringsplan. Som sista alternativ kan arbetstagaren söka invalidpension.

Under den yrkesinriktade rehabiliteringen tryggar vi klientens utkomst och ersätter de kostnader som rehabiliteringen föranleder. Arbetspensionsförsäkraren ersätter inte medicinsk rehabilitering som yrkesinriktad rehabilitering.

Yrkesinriktad rehabilitering är såväl för läkarna och de övriga professionella i hälsovården som för den stora allmänheten ett mer okänt alternativ än invalidpension. Därför håller vi kurser för professionella inom företagshälsovården och informerar arbetsgivarna i den offentliga sektorn om rehabilitering som ett alternativ till invalidpension.

22_RU_kuntoutetut

 

Handläggningstiderna avgör servicenivån

Vi har satt upp mål för handläggningstiderna för ansökningarna om ålderspension, partiell förtida ålderspension, familjepension och invalidpension.

Vi betonar sökandenas jämlikhet och stabiliteten i beslutspraxis vid handläggningen av invalidpension och andra pensioner enligt prövning. Vi övervakar och utvecklar enhetligheten i beslutspraxis genom förhandskontroll.

Vårt mål är att i framtiden erbjuda privatkunderna allt mer information om hur och i vilket skede handläggningen av kundens ansökan är.

22_RU_palvelutaso

Privat- och arbetsgivarkunders kundupplevelse

Kundupplevelsen är bra när kunden känner sig ha fått de tjänster som hen behöver smidigt – med beaktande av just hens situation och behov.

Våra arbetsgivarkunder uppskattar samarbetet med Keva samt den helhetsnytta som tjänsterna ger upphov till och tjänsternas effektivitet.

Vi följer upp och mäter kundupplevelsen hos privat- och arbetsgivarkunderna. Som mått använder vi förutom kundnöjdhetsmätningar också kvalitetskontrollmått för pensionsbesluten och utbetalningen av pensioner och antalet användare av de elektroniska servicekanalerna.22_RU_henkiloasiakkaiden tyytyvaisyys22_RU_tyonantajien tyytyvaisyys