Användningsvillkor för Kevas Internettjänst 

Tjänstens syfte och ansvarsbegränsning

Kevas Internettjänst (längre fram Tjänsten) syftar till att förbättra tillgången på uppgifter och tjänster som gäller Kommunernas pensionsförsäkring. Informationen i Tjänsten är av allmän karaktär och den går inte nödvändigtvis att tillämpa på alla enskilda fall.

Keva försöker omsorgsfullt se till att Tjänstens innehåll är korrekt och aktuellt, att Tjänstens verksamhet är felfri och kontinuerlig samt att Tjänsten uppfyller rimliga datasäkerhetskrav.

Keva svarar dock inte för några som helst direkta eller indirekta kostnader eller skador som användaren eventuellt förorsakas av användningen av Tjänsten eller av att den inte fungerar.

Om det finns skillnader mellan informationen i Tjänsten och den information som Keva skickat till medlemssamfunden i form av tjänstebrev eller annat officiellt material, ska den officiellt publicerade formen alltid följas.

I Tjänsten ingår länkar till tredje instansers sidor som är avsedda som hjälpmedel för användaren. Keva strävar efter att se till att länkarna fungerar, men svarar inte för de länkade sidornas innehåll eller verksamhet.

Det är möjligt för användaren att via Tjänsten skicka meddelanden till Keva. Användaren ansvarar för att meddelandet kommer fram och att uppgifterna är korrekta.

Användningen av den service till arbetsgivarna som Keva erbjuder (webbtjänst för arbetsgivare) berörs förutom av dessa användningsvillkor även av användningsanvisningarna för webbtjänst för arbetsgivare.

Upphovsrätt

Äganderätten, upphovsrätten och alla övriga immateriella rättigheter till Tjänsten tillhör Keva eller andra informationslämnare. Även delvis publicering, överföring, kopiering, användning eller annan form av utnyttjande av materialet i Tjänsten är förbjuden utan Kevas på förhand givna skriftliga samtycke.

Användarna kan dock spara sidorna på sina datorer och skriva ut dem för en privatpersons eget personliga bruk. Uppgifterna på sidorna får dessutom lånas i enlighet med lagen om upphovsrätt. Då uppgifterna lånas ska källan alltid anges.

Ändringar

Keva har rätt att när som helst utan förhandsmeddelande ändra Tjänstens innehåll och användningsvillkor, tillgången till Tjänsten samt de krav som ställs på den apparatur och de program som behövs för användningen av Tjänsten och dra in någon service eller hindra användaren att använda sidorna.

Behandling av personuppgifter

Ingen registrering förutsätts för att bläddra i sidorna och Keva samlar heller inte in användarnas personuppgifter, frånsett nedan nämnda undantag.

När pensionskalkylator- och registerutdragstjänsterna används styrs användaren till identifiering på Suomi.fi-identifieringstjänsten. Via tjänsten förmedlas för varje identifierad användare namn, personbeteckning och gatuadress till Keva. Personbeteckningen sparas i logguppgifterna för en eventuell felutredning. Logguppgifterna bevaras i tjänsten en begränsad tid.

I en del av de blanketter som via Tjänsten skickas till Keva ombeds användaren att meddela sina personuppgifter. Sändningen av dessa blanketter har sekretessbelagts med användning av SSL-protokoll. Sändningen av övriga blanketter liksom att skicka e-post till de e-postadresser som anges i Tjänsten är oskyddad, så därför ska man inte sända personbeteckningar, kontonummer, löneuppgifter eller andra konfidentiella uppgifter på dessa adresser.

Ytterligare information om behandlingen av personuppgifter hos Keva och om det register över behandling som EU:s allmänna dataskyddsförordning förutsätter finns i Tjänsten i punkten Integritetsskydd.

Kakor

Kevas webbplats använder kakor (cookies). En kaka är en liten textfil som webbläsaren lagrar på din enhet. Tekniska kakor används på Kevas webbplats för att webbplatsen ska fungera korrekt och spara vissa val (t.ex. språket i webbläsaren). Då behöver samma val inte göras på nytt vid övergång från en sida till en annan under samma session.

Keva använder inga kakor för marknadsföring, reklam eller sociala medier.

Som en offentlig aktör är Keva med stöd av allmänna förvaltningsrättsliga principer, offentlighetsprincipen och förvaltningsrättslig reglering (bl.a. förvaltningslagen 434/2003, 2 kap.; lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999, 5 kap.; lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019, 2 kap.) skyldig att producera öppen, adekvat, tydlig och resultatinriktad service.

Keva ska som en myndighet tillhandahålla och upprätthålla för medborgarna och kunderna inom förvaltningen en begriplig och fungerande digital tjänst som en del av övrig meddelandeförmedling på nätet och säkerställa kvalitetskontroll för den. För detta ändamål är uppgifter om användningen av webbplatsen och kundernas respons nödvändiga för att Keva ska kunna säkerställa att tjänsten är adekvat och resultatinriktad. För att sköta och genomföra tjänsten enligt god förvaltningssed används på webbplatsen kakor i responstjänsten React & Share och chattbott-tjänsten. Därtill används Snoobis analyskakor som anonymiserar informationen och för vilka ett separat användningstillstånd inte begärs på webbplatsen på grund av den lagstadgade skyldighet som Kevas offentliga uppgift medför.

Syftet med analyskakan är att göra det lättare och hjälpa användarna att hitta den information de söker på webbplatsen, att förstå datainnehållet och att kunna uppdatera datainnehållet så att det tjänar användarna så väl som möjligt med beaktande av deras önskemål och behov som kommit fram i kundresponsen. Med hjälp av analyskakan sparas anonymiserad information om hur användarna rör sig på webbplatsen, bland annat information om antal sidladdningar, tid tillbringad på sidan, webbläsare och operativsystem samt källor för trafiken. Informationen ägs uteslutande av Keva och lämnas inte till tredje parter. Analyskakan är endast aktiv under sessionen och raderas automatiskt när webbläsaren stängs.

I enlighet med sitt användningsändamål används informationen i analyskakan inte för profilering, marknadsföring eller inriktning av marknadsföring, och varken användarens IP-adress eller användaren kan identifieras personligen. Informationen kopplas inte heller till inloggningsuppgifter i e-tjänsten eller annan information som identifierar användaren personligen och som Keva eventuellt behandlar i andra sammanhang.

Med hjälp av kakorna i React & Share-responstjänsten samlas information om antal klickningar på reaktionsknappar och skriven respons. Tjänsten använder kakan först när användaren klickar på knappen Ge oss respons. Med hjälp av den kan användaren ge Keva respons och berätta om sina önskemål om sidans innehåll. Syftet med den information som samlas in är att kunna producera och upprätthålla tjänsten i enlighet med den kundrespons, de begäranden och önskemål som användarna själva lämnat. React & Share lämnar inte ut informationen, och tredje parter har inte möjlighet att utnyttja kakorna eller de uppgifter som kan kopplas till dem.

Keva använder kakor för chattbott-tjänsten för att möjliggöra kommunikation i realtid mellan användaren och serviceleverantören. Chattbotten använder kakan först när användaren själv öppnar chattfönstret.

Tillgänglighetsutlåtande

De digitala tjänster Keva tillhandahåller omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (Finlex.fi) (tillgänglighetslagen) i vilken det förutsätts att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.

Tillgänglighetsutlåtande