Ålderspension

Ålderspension grundar sig på pensionstagarens ålder. Du kan gå i pension när du har nått den lägsta pensionsåldern och din anställning har upphört.

Arbetstagarna i den offentliga sektorn kan fortfarande också ha andra pensionsåldrar:

 • personlig pensionsålder
 • yrkesbaserad pensionsålder.

Ta reda på din egen pensionsålder: din intjänade pension kan minska om du går i pension före den personliga pensionsåldern. Du kollar din pensionsålder enklast i tjänsten Min pension eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Ålderspensionen börjar alltid den första dagen i månaden. Din pension kan alltså tidigast börja från ingången av den månad som följer på den då du når din pensionsålder.

Om din arbetspension är liten eller om du över huvud taget inte får någon arbetspension, kan du få folkpension. Mer information om folkpension finns på FPA:s webbplats:

Du behöver inte söka pension när du uppnått din pensionsålder

Du är inte tvungen att söka pension även om du har uppnått din egen pensionsålder. Du kan fortsätta att arbeta fram till en avgångsålder enligt arbetsavtalslagen, statstjänstemannalagen eller tjänsteinnehavarlagen och även efter den om det avtalas separat och det finns arbete.

Det lönar sig att fortsätta att jobba. Av arbetet intjänas pension till 68 års ålder, och för personer födda efter 1957 ännu längre. När ålderspensionen börjar höjs pensionsbeloppet med en uppskovsförhöjning på 0,4 procent för varje månad med vilken pensionen skjuts upp jämfört med den lägsta pensionsåldern.

Om du söker ålderspension efter att du nått den övre åldersgränsen för pensionsintjäning behöver din anställning inte avslutas. Om du däremot söker ålderspension innan du nått den övre åldersgränsen beviljas ålderspension förutsatt att din anställning har avslutats.

Närstående- och familjevårdare

Du tjänar in pension av det arvode du får av arbetet som närstående- eller familjevårdare. Ta del av närstående- och familjevårdarnas ålderspension på sidan

 

 

Ålderspension broschyr.pdf (123 kb)

 

Ansökan om ålderspension

1. Kontrollera dina uppgifter

Kolla ditt pensionsutdrag i tjänsten Min pension innan du söker pension: ditt pensionsbelopp beräknas utifrån uppgifterna i det. Samtidigt kan du meddela eventuella ändringar i dina anställningsuppgifter.

2. Säg upp dig

Din anställning måste ha upphört innan pensionen kan börja. Om du till exempel går i ålderspension i början av april måste anställningen ha upphört senast vid utgången av mars.

Kom i god tid överens om pensioneringen och avslutandet av anställningen med din arbetsgivare. Din arbetsgivare anmäler slutdatumet för din anställning till inkomstregistret och därifrån förmedlas uppgiften direkt till Keva.

Om du har återkommande kortvariga anställningar ska också de ha upphört innan pensionen börjar.

Om du dock går i ålderspension först i den högsta pensionsåldern förutsätter beviljande av ålderspension inte att anställningen avslutas.

3. Sök pension på nätet

Du kan söka ålderspension 1–6 månader innan du ska gå i pension.

Sök ålderspension enkelt och snabbt i Kevas tjänst Min pension. När du loggar in i tjänsten är största delen av dina uppgifter redan färdigt ifyllda i pensionsansökan – det enda du behöver göra är att kontrollera och komplettera dem.

Kom ihåg att beställa elektroniska aviseringar för att få uppgift om när ditt pensionsbeslut kan läsas i tjänsten Min pension. Du får aviseringarna enligt ditt val per sms och/eller e-post. Du kan också beställa pappersfri tjänst. Då kommer alla dina dokument att finnas i tjänsten Min pension, och vi skickar inte papperspost hem till dig.

Om du söker pension över 40 dagar innan pensionen ska börja tar vi din ansökan upp till behandling 40 dagar före den angivna starttidpunkten för pensionen. Fram till dess kan du ändra eller komplettera uppgifterna i din ansökan eller annullera den. Om du skickar ansökan senare än 40 dagar före pensionens önskade starttidpunkt börjar vi behandla den genast. Efter att behandlingen av ansökan har inletts kan du inte längre ändra uppgifterna i den.

När du har ansökt om pension får du ett meddelande av oss med uppgift att ansökan har mottagits. I meddelandet uppges också det exakta datum då behandlingen av din pensionsansökan inleds.

Kolla gärna på förhand hur ansökningsblanketten i tjänsten Min pension ser ut. I pdf-filen nedan ser du skärmdumpar av blanketten och anvisningar för ifyllande. Dokumentet är på finska.

Sök folkpension samtidigt

Du kan också få folkpension om din arbetspension är liten. I tjänsten Min pension kan du samtidigt också söka folkpension. Vi förmedlar din ansökan till FPA som meddelar ett separat beslut om din folkpension.

4. Du får ett beslut från Keva

Vi informerar dig om beslutet på följande sätt:

 • Per e-post eller sms, om du har beställt pappersfri tjänst i Kevas tjänst Min pension. Du kan läsa själva dokumentet i tjänsten Min pension. Keva skickar inte beslutet som bilaga eller länk till dig.
  ELLER
 • Via Suomi.fi-tjänsten om du har tagit i bruk elektroniska meddelanden i Suomi.fi-tjänsten men inte har beställt pappersfri tjänst i tjänsten Min pension. Du kan läsa själva beslutet i Kevas tjänst Min pension. Suomi.fi skickar inga bilagor eller länkar till dig.
  ELLER
 • Per papperspost, om du inte har beställt pappersfri tjänst från Keva eller elektroniska meddelanden från Suomi.fi. Dokumentet postas hem till dig och du kan också läsa det i tjänsten Min pension.

När börjar pensionen?

Ålderspensionen börjar alltid den första dagen i månaden. Din pension kan alltså tidigast börja från ingången av den månad som följer på den då du uppnår din pensionsålder.

Pension kan beviljas retroaktivt för högst tre månader.

Kolla vad du ska göra efter att du fått pensionsbeslutet: Efter att du fått pensionsbeslutet

 

Ansökan om ålderspension.png

Du kan också ansöka om pension skriftligen. Posta ansökan plus bilagorna till 00087 KEVA.

 

Den lägsta allmänna pensionsåldern

Du kan gå i ålderspension när du har uppnått din lägsta pensionsålder. Varje åldersklass har en egen lägsta pensionsålder.

Du är inte tvungen att söka pension även om du har uppnått din lägsta pensionsålder. Du kan fortsätta att arbeta och tjäna in mer pension.

Födelseår  Den lägsta pensionsåldern Övre åldersgränsen för pensionstillväxt
1956  63 år 6 mån. 68 år
1957  63 år 9 mån. 68 år
1958  64 år 69 år
1959  64 år 3 mån. 69 år
1960  64 år 6 mån. 69 år
1961  64 år 9 mån. 69 år
1962–1964  65 år 70 år
1965–  Fastställs senare Fastställs senare

Om din pension börjar före din personliga pensionsålder

Du kan gå i ålderspension i den lägsta pensionsåldern även om den är lägre än din personliga pensionsålder. Då minskas den pension som du tjänat in från den offentliga sektorn före 1995.

 

Personlig pensionsålder

Du har en egen personlig pensionsålder om

 • ditt arbete i den offentliga sektorn har börjat före 1993 och
 • anställningen i den offentliga sektorn fortsätter utan avbrott fram till den personliga pensionsåldern och
 • du är född före 1960.

Det lönar sig att fortsätta att arbeta fram till den personliga pensionsåldern eftersom pensionen då blir större än om du går i pension tidigare i den lägsta allmänna pensionsåldern. Med andra ord minskas din pension om du går i pension före din personliga pensionsålder. Tillväxtprocenten för grundpensionen för tiden före 1995 omvandlas då från 2 till 1,8 procent.

Du kan kolla din personliga pensionsålder genom att kontakta vår kundtjänst. 

Yrkesbaserade pensionsåldrar

I kommunerna, hos staten och kyrkan tillämpades tidigare yrkesbaserade pensionsåldrar på vissa yrken. Då kunde man gå i pension före den allmänna pensionsåldern.

När de yrkesbaserade pensionsåldrarna hävdes fick de kommunalt och statligt anställda som omfattades av dem välja om de ville behålla sin yrkesbaserade pensionsålder eller om de ville ha den allmänna pensionsåldern. Om man tidigare har valt yrkesbaserad pensionsålder är den i kraft fram till pensioneringen förutsatt att anställningen fortsätter utan avbrott.

Bland annat poliserna, fångvaktarna och grundskolelärarna har en yrkesbaserad pensionsålder. Därtill har de anställda inom försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet fortfarande särskilda avgångsåldrar som är lägre än den allmänna pensionsåldern.

Från 2018 stiger de yrkesbaserade pensionsåldrarna gradvis. Till exempel, om du har en gällande yrkesbaserad pensionsålder och om du enligt de bestämmelser som var i kraft före pensionsreformen 2017 hade nått den år 2021, kommer din yrkesbaserade pensionsålder att stiga med ett år. Om du däremot enligt de bestämmelser som var i kraft före pensionsreformen hade nått din yrkesbaserade pensionsålder år 2022, så stiger din pensionsålder med 1 år 3 månader.

Den yrkesbaserade pensionsåldern uppnås 

Den yrkesbaserade pensionsåldern stiger

2018  + 3 mån.
2019  + 6 mån.
2020  + 9 mån.
2021  + 1 år
2022  + 1 år 3 mån.
2023  + 1 år 6 mån.
2024  + 1 år 9 mån.
2025 och senare  + 2 år

Den yrkesbaserade pensionsåldern kan dock stiga högst till åldersklassens lägsta pensionsålder.

Har du arbetat vid sidan av pensionen?

Den pension som har intjänats av arbete samtidigt med pension ska alltid sökas. 

Om du har arbetat vid sidan av ålderspension

Du tjänar in ny pension av arbetet till den övre åldersgränsen för pensionsintjäning. Den övre åldersgränsen är beroende av ditt födelseår. Till exempel personer födda före 1958 tjänar in pension till utgången av 68-årsmånaden medan de personer som är födda 1958–1961 tjänar in pension till utgången av 69-årsmånaden.

Sök pension genast efter att du har uppnått den övre åldersgränsen för pensionsintjäning. Du behöver varken sluta arbeta eller säga upp dig även om du söker den pension som du har tjänat in av arbete under tiden med pension.

Sök pension med ansökan om ålderspension i tjänsten Min pension.

Utbetalningen av denna pension kan också börja automatiskt om du på förhand ger ditt samtycke till beviljande av pensionen i tjänsten Min pension. Efter att du har gett ditt samtycke behöver du inte längre komma ihåg att söka pension. Vi beviljar dig pensionen automatiskt vid den övre åldersgränsen för pensionsintjäning. Tänk ändå på att ditt pensionsärende börjar behandlas efter den 8:e dagen i den månad då pensionen börjar då alla dina inkomster som berättigar till pension finns i inkomstregistret. Sedan meddelar vi beslutet om pensionen och utbetalningen kan börja.

Du kan söka den pension som du tjänat in av arbete under tiden med pension redan innan du uppnår den övre åldersgränsen om

 • arbetet vid sidan av pensionen omfattas av en sådan arbetspensionslag på grundval av vilken du ännu inte får pension eller
 • du har beviljats ålderspension före 2017 och arbetat vid sidan av pensionen år 2017 eller senare.

I ovannämnda fall beviljas pensionen dock tidigast i den lägsta pensionsåldern för din åldersklass. Dessutom måste ditt arbete ha upphört.

Pensionskalkylator för arbete vid sidan av pension

Pensionskalkylatorn för arbete vid sidan av pension visar hur mycket ny pension du har tjänat in av arbete under tiden med pension. Kalkylatorn visar hela ditt arbetspensionsbelopp vid den övre åldersgränsen för pensionsintjäning. Därtill kan du själv uppskatta den kommande pensionens belopp till exempel genom att ändra pensionens startdatum eller dina inkomster.

Du ser kalkylatorn i tjänsten Min pension om

 • du redan är ålderspensionerad och
 • du har arbetat vid sidan av pensionen, alltså att du arbetar som bäst eller att din anställning samtidigt med pensionen har upphört.

Om du har arbetat vid sidan av invalidpension eller delinvalidpension

Om du är invalidpensionerad får du den nya pensionen för arbete vid sidan av pensionen i det skede då din invalidpension ändras till ålderspension. Också denna pension ska du söka separat.

Enklast söker du pension med ålderspensionsansökan i tjänsten Min pension. Tjänsten hjälper dig vidare steg för steg. Du kan också posta ansökan om ålderspension till adressen 00087 Keva.

Pensionskalkylator för arbete vid sidan av pension

Pensionskalkylatorn för arbete vid sidan av pension visar hur mycket ny pension du har tjänat in av arbete under tiden med pension.

I kalkylatorn

 • ser du den tidpunkt då din pension ändras till ålderspension samt ditt pensionsbelopp vid den tidpunkten
 • ser du hela ditt arbetspensionsbelopp vid den övre åldersgränsen för pensionsintjäning
 • kan du själv uppskatta den kommande pensionens belopp till exempel genom att ändra pensionens startdatum eller dina inkomster.

Du ser kalkylatorn i tjänsten Min pension om

 • du får invalidpension eller delinvalidpension och
 • du har arbetat vid sidan av pensionen, alltså att du arbetar som bäst eller att din anställning samtidigt med pensionen har upphört.

Pensionsförslag för personer födda 1960 - 1964

Kevas kunder som är födda 1960 - 1964 har redan nu, i god tid före pensionsåldern, möjlighet att beställa ett pensionsförslag och en påminnelse om att pensioneringen närmar sig.

Beställ pensionsförslaget så här:

 1. Besluta vilken dag du vill gå i ålderspension (i tjänsten Min pension kan du på förhand beräkna ålderspensionens belopp vid önskad tidpunkt).
 2. Logga in i tjänsten Min pension och välj Pensionsförslag.
 3. Välj dag och skicka den med ett klick till Keva.
 4. Vi påminner dig i sinom tid om att tidpunkten för pensioneringen börjar närma sig. I samband med påminnelsen får du ett pensionsförslag med så exakta uppgifter om ålderspensionens belopp som möjligt.

Pensionsförslaget förbinder dig inte på något som helst sätt och du kan ändra den ursprungligen planerade pensioneringstidpunkten eller annullera den helt.

Pensionsförslag.png

Bild av sidan för beställning av pensionsförslag i tjänsten Min pension