Information om pensionsavgifterna

Keva sköter uttaget av pensionsavgifterna av arbetsgivare som hör till pensionssystemet för Kevas medlemssamfund, staten och kyrkan.

Lönebaserad pensionsavgift  

Den lönebaserade pensionsavgiften är en arbetsgivarspecifik procentandel av de betalda inkomster som berättigar till pension.

Pension växer av arbetsinkomster som har betalats ut från ingången av månaden efter 17-årsmånaden fram till den övre gränsen för försäkringsskyldigheten. Försäkringsskyldigheten fortsätter fram till utgången av 68-årsmånaden. Pension växer också av inkomster som betalats för arbete vid sidan av pensionen.

Arbetsgivaren anmäler till inkomstregistret de inkomster som betalats till arbetstagaren. Keva fakturerar den lönebaserade pensionsavgiften med en faktura i euro som grundar sig på de inkomster som registrerats för arbetstagaren. 

Den lönebaserade pensionsavgiften omfattar arbetstagarens pensionsavgift som arbetsgivaren innehåller av arbetstagaren.

Den lönebaserade pensionsavgiften bildas av en arbetsinkomstbaserad pensionsavgift och en arbetsgivarspecifik invalidpensionsavgift

 

Lönebaserad pensionsavgift (procent av lönerna)

kommunsektorns pensionssystem

2023

2024

Arbetsinkomstbaserad pensionsavgift (samma för alla arbetsgivare)

23,50

23,60

Invalidpensionsavgift (i genomsnitt)

0,90

0,80 

Lönebaserad pensionsavgift (i genomsnitt)

24,40

24,40 

 

Lönebaserad pensionsavgift (procent av lönerna)

statens pensionssystem

2023 2024

Arbetsinkomstbaserad pensionsavgift (samma för alla arbetsgivare)

23,94

24,01

Invalidpensionsavgift (i genomsnitt)

0,90

0,80

Lönebaserad pensionsavgift (i genomsnitt)

24,84

24,81

 

De lönebaserade pensionsavgifterna för kyrkans arbetsgivare 2023 och 2024 är följande:

  • Församlingarna 28,7%
  • Kyrkans centralfond och kyrkliga föreningar 34,5 %
  • Inom kyrkan inverkar fallen av arbetsoförmåga inte på nivån av den lönebaserade pensionsavgiften. 

Uppgift om de fastställda arbetsgivarspecifika pensionsavgifterna finns i avsnittet Pensionsavgifter i webbtjänsten för arbetsgivare.

Arbetstagarens pensionsavgift 

Arbetstagaren betalar arbetstagarens pensionsavgift för de inkomster som berättigar till pension. Arbetsgivaren innehåller pensionsavgiften i samband med löneutbetalningen. Arbetstagarens pensionsavgift ingår i den lönebaserade pensionsavgiften som Keva fakturerar av arbetsgivaren.

Storleken på arbetstagarens pensionsavgift beror på arbetstagarens ålder. Arbetstagarens pensionsavgift är förhöjd från ingången av den månad som följer på 53-årsmånaden fram till utgången av 63-årsmånaden.

Arbetstagarens pensionsavgift

2023

2024

Arbetstagarens pensionsavgift för under 53-åringar och för 63 år fyllda

7,15

7,15

Arbetstagarens pensionsavgift för 53–62-åringar

8,65

8,65

 

Arbetstagarens pensionsavgift fastställs utifrån arbetspensionsförsäkringsavgiften för arbetstagare i den privata sektorn som Social- och hälsovårdsministeriet bestämmer årligen.

Utjämningsavgift

Kommunerna och välfärdsområdena betalar en utjämningsavgift sedan början av 2023. Kevas övriga medlemssamfund (aktiebolag, samkommuner, stiftelser och föreningar) betalar inte utjämningsavgift. Finansministeriet fastställer utjämningsavgiftens totala belopp årligen på framställning av Kevas fullmäktige.

Utjämningsavgiften grundar sig på 19 § i lagen om Keva. I paragrafen finns bestämmelser om grunderna för både utjämningsavgiftens totala belopp och fördelningen per arbetsgivare. Utjämningsavgiften ska täcka de långsiktiga pensionsutgifter som den lönebaserade pensionsavgiften inte räcker till.

Fördelning av utjämningsavgiften i kommunernas och välfärdsområdenas andelar

Utjämningsavgiften fördelas i kommunernas och välfärdsområdenas andelar i förhållande till de realiserade lönesummorna 2022.

Kevas fullmäktige har fastställt fördelningen. Den slutliga fördelningen av utjämningsavgiften är följande:

  • Välfärdsområdena 51,3 % 
  • Kommunerna 48,7 % 

Arbetsgivarspecifik utjämningsavgift

Välfärdsområdenas utjämningsavgift fördelas mellan välfärdsområdena i förhållande till den statliga finansieringen för respektive område. Kommunernas utjämningsavgift fördelas mellan kommunerna i förhållande till den skattefinansiering de får. Med kommunens skattefinansiering avses de kommunal-, fastighets- och samfundsskatteinkomster och statsandelar som kommunen mottagit och som beaktas enligt det senast fastställda bokslutet.

Bild: Fördelning av utjämningsavgiften till arbetsgivarna 2024

Ladda ned uppgifterna i bilden som text här:

Fördelning av utjämningsavgiften mellan arbetsgivarna 2024.pdf (101 kb)

Fördelning av utjämningsavgiften mellan arbetsgivarna 2024.jpg

Kommunernas och välfärdsområdenas arbetsgivarspecifika fakturor på utjämningsavgiften och uppskattningen av utjämningsavgiftens belopp för nästa år har publicerats i avsnittet Pensionsavgifter i webbtjänsten för arbetsgivare. Eftersom den arbetsgivarspecifika utjämningsavgiften inte grundar sig på inkomster eller pensioner som betalats till personer publicerar Keva inte några listor över personer eller motsvarande i anslutning till avgiften.

En kort sammanfattning av utjämningsavgiften:

  • grundar sig inte på personer, separata listor över personer finns alltså inte
  • grundar sig inte på lönekostnader
  • betalas månatligen

Keva har skickat fakturorna på utjämningsavgiften för 2024 i januari 2024. Utjämningsavgiftens belopp är slutligt.