Arbetsträning – nya arbetsuppgifter som mål

Om du på grund av ditt hälsotillstånd inte kan fortsätta i ditt nuvarande arbete kan du ha rätt till yrkesinriktad rehabilitering. En av åtgärderna inom yrkesinriktad rehabilitering är arbetsträning. Målet är att du efter arbetsträningen ska kunna återvända till arbetslivet.

På denna sida kan du läsa hur du går vidare. Här finns också information till dig som redan är i arbetsträning.

Arbetsträning är avsedd för en situation där du ska övergå till en ny uppgift som kräver nya kunskaper och ny kompetens. Du måste kunna fortsätta i uppgiften efter arbetsträningen.

Arbetsträningen genomförs på arbetsplatsen – antingen hos din nuvarande eller en ny arbetsgivare. Under den lär du dig genom inlärning i arbetet konkret de nya kunskaper och färdigheter som krävs i den nya uppgiften. Du kan också delta i tilläggs- eller fortbildning som stärker dina yrkeskunskaper.

 

Arbetsträningens längd

Arbetsträningen kan pågå i 3–18 månader och längden avtalas individuellt. Längden beror på hur mycket nytt du måste lära dig.

Arbetsträning kan vara avlönad eller oavlönad

Du ska komma överens om lönebetalningen och semestern med din arbetsgivare.

 • Arbetsträning med lön: din arbetsgivare betalar lön till dig och Keva betalar rehabiliteringspenning till din arbetsgivare högst till ett belopp som motsvarar din lön. Om rehabiliteringspenningen är högre än din lön betalar Keva skillnaden till dig.
   
 • Arbetsträning utan lön: Keva betalar rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg till dig som du kan få i högst 18 månaders tid. Därtill tecknar vi en lagstadgad olycksfallsförsäkring till dig för tiden under arbetsträning. Oavlönad arbetsträning är inte semestergrundande tid.

Läs mer om rehabiliteringsförmåner, beskattning och kostnadsersättningar.

Om du är anställd hos staten finns det i ditt kollektivavtal (Statens tjänste- och arbetskollektivavtal) bestämmelser om skyldigheten att betala lön under rehabiliteringen.
 

Planering av arbetsträningen

Genomförandet av arbetsträningen förutsätter att du upprättar ett fritt formulerat arbetsträningsprogram tillsammans med arbetsgivaren. I den funderar ni först på målen för arbetsträningen, bedömer din nuvarande kompetens och vilka nya kunskaper du behöver i den kommande arbetsuppgiften. Efter det planerar ni på vilket sätt den nya uppgiften ska läras in.

Av det fritt formulerade arbetsträningsprogrammet ska framgå:

 • målet för arbetsträningen
 • planen för lärande på arbetsplatsen: beskrivning av arbetsuppgifterna, den person som ansvarar för inskolningen och tidtabell
 • planen för utbildning som sker utanför arbetsplatsen (till exempel kursens namn, tidtabell och pris)
 • uppföljningen av arbetsträningen.

Du kan utnyttja den färdiga modellen nedan vid planeringen av arbetsträningsprogrammet:

Mall för arbetsträningsprogram.pdf (37 kb)

  

Så här söker du ersättning av arbetsträning som yrkesinriktad rehabilitering

 1. Gör ansökan i Kevas tjänst Min pension. Om du redan har ett beslut om rätt till yrkesinriktad rehabilitering, välj att fylla i ansökan om plan för yrkesinriktad rehabilitering. I annat fall väljer du rehabiliteringsansökan.
   
 2. Foga till ansökan det arbetsträningsprogram som du gjort upp med din arbetsgivare > tjänsten Min pension

 3. Du får beslutet om ersättning av arbetsträning från Keva inom cirka tre veckor. Samtidigt skickar vi en förfrågan om löneutbetalning under arbetsträningen till din arbetsgivare.
   

Anvisningar till personer som ska inleda och som redan är i arbetsträning

Avtal om arbetsträning, inledning och uppföljning

När arbetsprövningen eller arbetsträningen börjar ska chefen och du fylla i och godkänna ett avtal om arbetsprövning.

 • Fyll i och returnera avtalsblanketten först när arbetsprövningen eller arbetsträningen börjar. Du får ett beslut om rehabiliteringsförmån efter att blanketten har returnerats till Keva.
 • Keva skickar först en länk till e-tjänsten för skyddade blanketter till chefen på arbetsprövnings- eller arbetsträningsplatsen som fyller i och godkänner avtalet.
 • Efter att chefen har fyllt i och godkänt avtalet får du ett meddelande från adressen noreply@keva.fi. I det finns en länk via vilken du kan godkänna avtalet för egen del. Logga in i tjänsten för skyddade blanketter via länken med Suomi.fi-identifiering, alltså till exempel med personliga nätbankskoder.
 • Efter att ni båda har godkänt avtalet skickas blanketten till Keva och ni får var sin kopia per e-post.

När du ska inleda arbetsträning som Keva stöder som yrkesinriktad rehabilitering, läs också denna anvisning:

Anvisningar till dig som ska börja på arbetsprövning eller arbetsträning.pdf (85 kb)

 

Uppföljning. Kom överens om regelbunden uppföljning av arbetsträningen med din chef.

Kostnadsersättningar. Keva ersätter kostnader som hänför sig till yrkesinriktad rehabilitering. Läs mer om kostnadsersättningar och anvisningar för sökande av kostnadsersättningar: Kostnadsersättningar
 

Ändringar eller problem i arbetsträningen?

Om din arbetsträning avbryts eller om det blir problem med den, meddela oss detta så snart som möjligt via meddelandetjänsten i Kevas tjänst Min pension.

Kan arbetsträningen förlängas? Arbetsträningen kan förlängas av grundad anledning. En grundad anledning kan till exempel hänföra sig till hälsotillståndet eller lärandet. Diskutera behovet av förlängning med en representant för företagshälsovården och din chef i god tid innan arbetsträningen avslutas.

  • Gör sedan en ny ansökan om plan för yrkesinriktad rehabilitering i tjänsten Min pension. Foga promemorian om det gemensamma mötet eller något annat dokument med motiveringar till förlängningen till ansökan.
    

Utvärdering när arbetsträningen är slut

I slutet av arbetsträningen ska din chef fylla i ett utlåtande om arbetsträningen tillsammans med dig.