Pensionerna för personalen vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet

Militärers pensionsrätt

Pensionsskyddet för militär personal vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet avviker från det sätt på vilket arbetspensionerna i allmänhet bestäms. De centrala avvikelserna i militärpensionssystemet hänför sig till den lägre pensionsåldern, pensionsintjäningen, fastställandet av slutlönen, slutkarensvillkoren samt bestämmelserna om oavlönade avbrott.

Pensionsrätten kan uppstå

 • på grundval av anställningsår
 • i den lägsta pensionsåldern för militärer
 • i avgångsåldern
 • i den lägsta allmänna pensionsåldern
 • på grundval av arbetsoförmåga. 

Militärernas lägsta ålder för ålderspension bestäms utifrån födelseåret enligt följande:

Födelseår Lägsta pensionsåldern
- 1962 55 år
1963 55 år 3 mån.
1964 55 år 6 mån.
1965 55 år 9 mån.
1966 56 år
1967 56 år 3 mån.
1968 56 år 6 mån.
1969 56 år 9 mån.
1970 - 1972 57 år

Avgångsåldern och militärernas lägsta pensionsålder är i allmänhet högre än den pensionsålder som fastställs på grundval av anställningsår. Du kan dock inte gå i pension på grundval av anställningsår om du inte har särskild rätt till det. Avgångsåldrarna varierar och bestämmelser om dem finns i lagarna för respektive förvaltningsområde.

Pensionsrätt för civila

Pensionerna för civilpersoner i anställning vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet bestäms på samma sätt som för andra arbetstagare i den offentliga sektorn.

En del av civilpersonerna i anställning hos försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet har rätt till ålderspension vid en avgångsålder. En förutsättning är att anställningen fortsätter utan avbrott fram till pensioneringen.

I fråga om civilpersoner i arbetsavtalsförhållande och civilpersoner vars tjänsteförhållande vid försvarsmakten inletts efter 1992 fastställs pensionen på samma sätt som för andra arbetstagare i den offentliga sektorn. Du kan gå i ålderspension i den lägsta pensionsåldern för din åldersklass.

Pensionsalternativ

Pensionsalternativen är följande:

Om du har en militär tjänst kan du dock inte gå i

 • partiell förtida ålderspension
 • arbetslivspension.

Arbete vid sidan av pension

För arbete samtidigt med pension intjänas ny pension.

Läs mer om arbete under tid med pension.

Tjänsten Min pension

I tjänsten Min pension sköter du behändigt dina pensionsärenden. Du ser ditt pensionsutdrag, tidpunkten då din militärpension tidigast kan börja och en uppskattning av ditt pensionsbelopp. I tjänsten kan du också söka pension eller yrkesinriktad rehabilitering samt skicka behövliga dokument elektroniskt.

Du har också tillgång till en meddelandefunktion: på sidan Mina meddelanden kan du skicka meddelanden till experter.

Om du har frågor kan du också kontakta vår pensionsrådgivning.

Ansökan om pension

Kolla ditt pensionsutdrag innan du söker pension. Du ser ditt pensionsutdrag i tjänsten Min pension. Utdraget omfattar bl.a. tjänstgöringstider i militären plus arbetsinkomster, annan statlig anställning, uppgift om förmånsinkomster (t.ex. faderskaps-/moderskapsledighet) och avbrott.

Sök ålderspension tidigast 6 månader innan den ska börja antingen i tjänsten Min pension eller skriftligt.

Blankett för ansökan om ålderspension, pdf (Etk.fi)

Separat ÅP-bilaga för militär personal behöver inte längre lämnas för ålderspensioner som börjar 1.2.2021 eller senare.

Avgångsålder

De lägsta pensionsåldrarna höjdes då pensionslagen för den offentliga sektorn trädde i kraft. Också avgångsåldrarna inom försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet har höjts. Höjningarna gäller både gamla och nya militärer och en del av civilpersonerna. Från och med 2018 stiger avgångsåldern med 3 månader varje år.

Närmare information

Om din avgångsålder är högre än den lägsta pensionsåldern för åldersklassen är din pensionsålder i detta fall samma som avgångsåldern.

Till exempel åldersklassens lägsta pensionsålder för en militär född 1966 är 56 år men eftersom hens avgångsålder är 62 år, betyder det att hens lägsta pensionsålder är 62 år.

Möjligt att avgå tidigast vid 48 års ålder

Officerare och institutofficerare kan under vissa förutsättningar avgå från militärtjänsten tidigast vid 48 års ålder och få militärpension för nya militärer enligt den lägsta pensionsåldern för militärer enligt födelseåret.

Det förutsätts att officerarens militärpensionstid uppgår till minst 23 år i militär tjänst fram till utgången av det år då hen fyller 48 år. En ytterligare förutsättning för pensionsrätten är att officeraren också under det år hen säger upp sig har inkomster från militär tjänst på minst 19 644 euro per år (enligt nivån 2024). Inkomstgränsen är indexbunden. Man kan också säga upp sig efter fyllda 48 år förutsatt att inkomstgränsen uppnås varje år fram till avgången.

Om en gammal militär utnyttjar denna möjlighet blir hen en ny militär, vilket innebär att pensionen börjar senare, den årliga pensionsintjäningen för tiden före 1995 sjunker från 2,64 procent till 2,0 procent och pensionens målsatta nivå sjunker till 60 procent.

Nya militärer

Ny militär är en person som trätt i tjänst

hos försvarsmakten

 • 1.1.1993 eller senare för första gången eller på nytt efter ett avbrott som officer eller institutofficer
 • 1.1.1995 eller senare för första gången eller på nytt efter ett avbrott som innehavare av militär specialtjänst 
 • 1.1.1997 eller senare för första gången eller på nytt efter ett avbrott som specialofficer eller militärpräst 
 • 1.1.1993 eller senare för första gången eller på nytt efter ett avbrott som officer eller institutofficer i en uppgift som förutsätter flygarutbildning

hos gränsbevakningsväsendet

 • 1.1.1993 eller senare för första gången eller på nytt efter ett avbrott som officer, institutofficer eller gränsbevakare
 • 1.1.1993 eller senare för första gången eller efter ett avbrott som officer eller institutofficer i en uppgift som förutsätter flygarutbildning

Sedan 2018 bestäms militärernas lägsta pensionsålder enligt födelseåret.

Födelseår Lägsta pensionsåldern
- 1962 55 år
1963 55 år 3 mån.
1964 55 år 6 mån.
1965 55 år 9 mån.
1966 56 år
1967 56 år 3 mån.
1968 56 år 6 mån.
1969 56 år 9 mån.
1970 - 1972 57 år

För personer födda 1973 och senare har pensionsåldern ännu inte fastställts. Pensionsåldern fastställs för det år då militären fyller 54 år.

 

Gamla militärer

Med gammal militär avses en person i militär tjänst som har varit i tjänst vid försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet

 • i uppgifter som kräver utbildning som officer, institutofficer, gränsbevakare, sjöbevakare eller flygare 31.12.1992
 • i uppgift som militär värvad 31.12.1994
 • i uppgift som specialofficer eller militärpräst 31.12.1996 och vars anställning pågår utan avbrott fram till pensionsfallet och slutkarensvillkoren uppfylls.

Pensionsålder enligt antal anställningsår

Gammal officer eller institutofficer kan gå i pension på grundval av anställningsåren i militär tjänst före den lägsta pensionsåldern för militärens åldersklass.

Följande villkor måste uppfyllas för att du ska kunna gå i pension på grundval av anställningsåren:

 • du måste ha militär grad
 • behörighetsvillkor för militär tjänst är tjänsteexamen
 • du har det krävda antalet anställningsår som räknas som militärpensionstid
 • slutkarensvillkoret uppfylls
 • du har avgått från tjänsten.

Den anställningstid som krävs för militärpension bestäms enligt den militärpensionstid som intjänats fram till utgången av 1994. Den anställningstid som krävs räknas efter fyllda 23 år.

Anställningstid i militär tjänst före 31.12.1994  Anställningstid som krävs för militärpension (militärpensionstid)
16 år 25 år
13 år 26 år
10 år 27 år
7 år 28 år
3 år  29 år
under 3 år 30 år

 

Den tidpunkt då pensionsrätten som beräknats på grundval av åren i militär tjänst uppnås har sedan 2018 senarelagts med tre månader per år.

Specialofficerare i försvarsmakten kan ha rätt till militärpension vid 55–57 års ålder om

 • slutkarensvillkoren uppfylls, och
 • om de när anställningen upphör har en anställningstid som berättigar till pension på minst 30 år före 31.12.2020 eller, från och med 2021, minst 31 år i militär tjänst vid försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet.

Läs mer i guiden om arbetspensionsskydd för personalen vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet (på finska).

Slutkarensvillkor

Slutkarensvillkoret betyder att militärens inkomster av militär tjänst under fem år före pensionsfallet under minst tre år ska uppgå till 19 644 euro per år (enligt nivån 2024).

Flygare

Flygarnas lägsta pensionsålder bestäms enligt födelseåret.

Födelseår  Lägsta pensionsåldern
- 1972  45 år
1973 45 år 3 mån.
1974 45 år 6 mån.
1975 45 år 9 mån.
1976 46 år 
1977 46 år 3 mån. 
1978 46 år 6 mån.
1979 46 år 9 mån.
1980 - 1982  47 år

 

Om den nuvarande avgångsåldern är högre än den lägsta pensionsåldern enligt födelseåret, är den lägsta pensionsåldern i detta fall samma som avgångsåldern. Rätt till ålderspension föreligger dock tidigast vid åldern enligt födelseåret om personen har arbetat minst 20 år som flygare och hen avgår tidigast vid 45 års ålder.

Intjäning och maximibelopp av militärpension

Den nedre åldersgränsen för pensionsintjäning är 17 år från 2017.

Militärpension tjänas in med 2 % av årsinkomsterna som militär per år, med avdrag för löntagarens pensionsavgift, och med 3 % per år i uppgifter som flygare.

Militärpensionen beräknas på grundval av årsinkomsterna och slutlönen. Maximibeloppet av militärpension är 61–66 % av slutlönen för gamla militärer och 60 % av slutlönen för nya militärer.

Mer information om militärpensioner finns i guiden om arbetspensionsskydd för personalen vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet (på finska)

Du ser en uppskattning av ditt pensionsbelopp i tjänsten Min pension.

Arbete i militära och civila krishanteringsuppgifter

En finländsk militär som deltar i FN:s fredsbevarande operationer är anställd hos staten och arbetsgivare är försvarsmakten. I internationella civila krishanteringsuppgifter är arbetsgivaren Krishanteringscentret.

Anställningstiden räknas som militärpensionstid om personen innehar en militär tjänst då hen går i pension.

Civila krishanteringsuppgifter räknas som militärpensionstid från och med 1.1.2005 om personen innehar en militär tjänst från vilken hen är tjänstledig eller befriad från tjänsten under denna tid, och från vilken hen går i pension.