Vad göra när arbetsförmågan är nedsatt?

Många sjukdomar kan försämra arbetsförmågan. En sjukdom i rörelseapparaten kan till exempel förhindra en fortsättning i fysiskt tungt arbete medan problem med den mentala hälsan kan förhindra vårdarbete, eller handeksem fortsatt städarbete.

Även om en sjukdom eller skada hindrar dig från att utföra ditt nuvarande arbete, kan du kan fortfarande ha återstående arbetsförmåga för något annat arbete eller för deltidsarbete.

Bland annat följande åtgärder kan hjälpa dig att fortsätta att arbeta: 

  • arbetsarrangemang på din arbetsplats
  • yrkesinriktad rehabilitering
  • delinvalidpension

Diskutera problemen med arbetsförmågan i tid

Om din sjukdom gör det svårt att klara av arbetet är det viktigt att du tar tag i saken så tidigt som möjligt.

Gör så här:

  • för saken på tal med chefen och företagshälsovården
  • fundera hurdana uppgifter du kunde göra trots den nedsatta arbetsförmågan
  • proffsen hos företagshälsovården kan hjälpa dig med att fundera vilka arbetsuppgifter som kunde vara lämpliga med tanke på ditt hälsotillstånd
  • diskutera möjligheterna till arbetsarrangemang med din chef och HR. Arbetsarrangemang betyder till exempel att dina arbetsuppgifter eller befattningsbeskrivningen ses över eller att arbetstiden ändras
  • föreslå för din arbetsgivare att ni för en så kallad företagshälsovårdsförhandling (se nedan)
  • om din anställning har avslutats, ta upp saken på TE-byrån eller med din läkare.

Företagshälsovårdsförhandlingen hjälper vidare

Du kan föreslå för din arbetsgivare att ni för en så kallad företagshälsovårdsförhandling.

Syftet med den är att arbetstagaren, arbetsgivaren och en företrädare för företagshälsovården tillsammans funderar hur du kunde fortsätta att arbeta och vilket stöd du behöver. Samtidigt gör ni upp en plan för fortsättningen.

Keva kan stödja din fortsatta yrkeskarriär till exempel genom yrkesinriktad rehabilitering eller delinvalidpension.

Yrkesinriktad rehabilitering process.PNG

Ytterligare information

FPA ordnar rehabilitering för alla åldersgrupper och tryggar utkomsten under rehabiliteringen. Rehabilitering hjälper att leva med en sjukdom, att fortsätta arbeta eller att återvända till arbetslivet. FPA: Rehabilitering