Riksdagsledamöter, ministrar och presidenten

Keva beviljar och betalar riksdagsledamöternas, ministrarnas och presidenternas pensioner och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter. Dessutom beviljar och betalar Keva ut Europaparlamentarikernas, dvs. mepparnas pensioner för arbete som utförts före 2009.

Bestämmelser om riksdagsledamöternas pension och  anpassningsbidrag samt presidentens pension finns i separata lagar.

Riksdagsledamöterna betalar lika hög arbetspensionsavgift som övriga finländare.

Riksdagsledamotens pensionsguide.pdf (649 kb)

 

Riksdagsledamöter och ministrar

Riksdagsledamöternas och ministrarnas pensionsålder är 65 år. På grundval av en karriär som riksdagsledamot och minister bildas en enda pension. Ledamotspensionen kan också beviljas som invalidpension om kriterierna uppfylls.

Om riksdagsledamoten blir arbetslös efter ledamotsuppdraget kan hen få anpassningsbidrag.

Efter att en ledamot har avlidit har ledamotens make och barn under 18 år rätt till familjepension i stort sett på samma villkor som make och minderåriga barn till statsanställda.

Ledamotspension betalas aldrig ut till en sittande riksdagsledamot.

Belopp

Ledamotspensionens belopp påverkas av följande faktorer:

  • ledamotsuppdragets längd
  • det pensionsgrundande arvodets belopp
  • de löpande arbetspensionerna.

Det pensionsgrundande arvodet är medeltalet av arvodena under högst de senaste 15 fulla kalenderåren som riksdagsledamot. På ansökan av pensionssökanden kan arvodet beräknas enligt arvodet för de 15 första fulla kalenderåren som riksdagsledamot. Pensionsintjäningen är 4,0 % av arvodet för varje år som personen verkat som riksdagsledamot och minister.

Ledamotspensionen har ett maxbelopp. Pensionen kan uppgå till högst 60 % av det pensionsgrundande arvodet. Maxbeloppet uppnås då ledamotsuppdraget varat i 15 år.

Ledamotspension samordnas med övriga löpande lagstadgade arbetspensioner. Övriga arbetspensioner som beviljats ledamotspensionstagaren kan minska det belopp av ledamotspension som betalas ut. Ledamoten får emellertid alltid minst hälften av ledamotspensionen.

Livslängdskoefficient tillämpas på ledamotspension på samma sätt som på andra arbetspensioner.

  • Exempel på ålderspensionens belopp:
    En person som varit riksdagsledamot under en fyraårsperiod får vid 65 års ålder en pension på cirka 950 euro per månad förutsatt att personen inte får några andra arbetspensioner som minskar ledamotspensionen. Uppskattningen ovan grundar sig på ledamotens grundarvode utan extra arvoden och vid beräkningen tillämpas pensionsavgiftsavdrag för personer över 53 år.

Anpassningsbidrag efter riksdagsarbete

En riksdagsledamot kan få anpassningsbidrag om hen har lämnat riksdagen före pensioneringsåldern och inte får arbete efter ledamotsuppdraget. Anpassningsbidraget ersätter anpassningspensionen som avskaffades 2019.

Anpassningsbidrag betalas i 1–3 år beroende på ledamotsuppdragets längd. Om riksdagsledamoten har uppnått 59 års ålder när anpassningsbidraget upphör kan anpassningsbidrag betalas ut fram till 65 års ålder. Rätten till anpassningsbidrag uppstår på basis av ett år som riksdagsledamot. Anpassningsbidrag ska sökas inom sex månader från den månad då ledamotsuppdraget upphörde.

Anpassningsbidraget beräknas huvudsakligen på samma sätt som ledamotens ålderspension. Det enda undantaget är anpassningsbidragets minimibelopp som alltid är minst det belopp som intjänas under ett nioårigt ledamotsuppdrag.

Förvärvs- och kapitalinkomster under tiden med förmånen kan minska anpassningsbidragets belopp. Såsom inkomster beaktas de inkomster av vilka pensionsförsäkringsavgift betalas samt de kapitalinkomster som avses i inkomstskattelagen. Anpassningsbidraget samordnas dessutom med övriga löpande lagstadgade arbetspensioner.

Ledamoten är skyldig att meddela Keva beloppet av sina förvärvs- och kapitalinkomster vid ansökan om anpassningsbidrag. Om anpassningsbidragstagaren får ett heltidsarbete under anpassningsbidragsperioden avbryts utbetalningen av anpassningsbidrag i allmänhet. Anpassningsbidraget kan avbrytas och utbetalningen av det kan återupptas genom en anmälan. Ändringar i förvärvs- och kapitalinkomster anmäls enligt följande:

  • genom ett meddelande i Kevas tjänst Min pension
    eller
  • med den blankett för ansökan om anpassningsbidrag som finns på den här sidan i punkten "Ansökan och utbetalning av pension och anpassningsbidrag".

Löpande anpassningsbidrag berättigar till pension på samma sätt som inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning.

Löpande anpassningsbidrag ändras automatiskt till ålderspension vid 65 års ålder. Förvärvs- och kapitalinkomster inverkar inte på ålderspensionens belopp.

Europaparlamentarikernas pensioner

Europaparlamentarikernas, dvs. mepparnas pensioner beräknas enligt tidpunkten för när de var meppar.

Före 2009 bestämdes de finska mepparnas pensioner på samma sätt som riksdagsledamöternas. Arbete i Europaparlamentet efter 2009 berättigar till en separat pension från EU som inte har någon anknytning till den nationella lagstiftningen.

Republikens presidents pension

Keva betalar ut presidentens pension. En person som varit president i sex år eller längre får s.k. full pension som är 60 % av republikens presidents arvode.

Till presidentens make betalas ingen pension på grundval av hens ställning. Om presidenten avlider har maken rätt till familjepension som är 50 % av presidentens pension. Familjepension beviljas presidentens make och minderåriga barn i regel på samma villkor som make och minderåriga barn till statsanställda.

Presidentens pension och familjepension är skattefria.

 

Ansökan och utbetalning av pension och anpassningsbidrag

Ålderspension

Riksdagsledamöternas och presidentens ålderspension söks med blanketten för ansökan om ålderspension.

Sökande som uppnått den lägsta allmänna pensionsåldern kan också lämna in ansökan på nätet via tjänsten Min pension.

Det lönar sig att söka ledamotspension omkring 2 månader före pensioneringen.

Ledamotspension kan beviljas retroaktivt för tre månader.

Anpassningsbidrag

Anpassningsbidrag söks med en skyddad blankett. I blanketten kan man också anmäla inkomster under tiden med anpassningsbidrag samt begära att utbetalningen av anpassningsbidraget avbryts eller att utbetalningen återupptas efter ett avbrott.

Anpassningsbidrag ska sökas inom de sex kalendermånader som följer på den månad då ledamotsuppdraget upphörde.

ikoni-vaaleansini-musta-OET.jpg
Logga in på blanketten för ansökan om anpassningsbidrag

Inloggningen på blanketten för ansökan om anpassningsbidrag sker med nätbankskoder, mobilcertifikat eller med ett chipförsett personkort. Blanketten förmedlas till Keva och en kopia av blanketten skickas till en e-postadress du uppgett.

 

EU-parlamentarikernas pensioner

EU-parlamentarikerna söker pension för tiden efter 2009 direkt hos Europaparlamentet. De som arbetat som EU-parlamentariker före 2009 söker pension på samma sätt som riksdagsledamöterna.

Utbetalning av ledamotspension och anpassningsbidrag

Ledamotspensionerna och anpassningsbidraget betalas ut månatligen och utgör skattepliktig inkomst. Utbetalningsdagen är densamma som för statens pensioner.