Kostnadsersättningar

Keva ersätter kostnader som hänför sig till yrkesinriktad rehabilitering och ansökningar om invalidpension. Vid betalningen av kostnadsersättningar iakttar Keva Arbetspensionsförsäkrarna Telas rekommendationer.

Kostnadsersättningar för yrkesinriktad rehabilitering

När din rehabiliteringsplan är godkänd får du som bilaga till beslutet anvisningar med information om de kostnadsersättningar som du är berättigad till.

Anvisningar till studerande.pdf (131 kb)

 

Anvisning till läroavtalsstuderande.pdf (121 kb)

 

Anvisningar till dig som ska börja på arbetsprövning eller arbetsträning.pdf (85 kb)

 

Sök kostnadsersättning

Fyll i ansökan om kostnadsersättning i tjänsten Min pension. Du kan också lämna in behövliga bilagor via tjänsten.

  1. Logga in i tjänsten Min pension
  2. Välj i menybalken ”Gör ansökan”
  3. Gör ansökan om kostnadsersättning för yrkesinriktad rehabilitering

Om du har frågor om kostnadsersättningar kan du ringa servicenumret för kostnadersättningar tfn 020 614 2880.

Ersättning av kostnader för medicinska tilläggsutredningar som Keva begärt

Vi skickar ett specificerat brev med begäran om tilläggsutredning om Keva behöver ytterligare medicinsk utredning för att avgöra ditt invalidpensionsärende (till exempel ett nytt läkarutlåtande B eller en ny undersökning). Vi ersätter då skäliga kostnader för inhämtande av utredningen.

Brevet fungerar samtidigt som betalningsförbindelse. Du kan be din läkare skicka tilläggsutredningen och fakturan direkt till Keva.

Om läkaren anser att sådana undersökningar behövs som inte finns på begäran om tilläggsutredning ska de avtalas separat genom att ringa servicenumret för kostnadsersättningar 020 614 2880.

Vi ersätter resekostnader som hänför sig till inhämtande av tilläggsutredning enligt avgifterna i kollektivtrafiken. Om det inte är möjligt att använda kollektivtrafiken på grund av bristfälliga trafikförbindelser eller sjukdom ersätter vi resorna enligt formeln: resans längd tur och retur (km) x 0,13 €.

Ansökan om kostnadsersättning

Fyll i ansökan om kostnadsersättning i tjänsten Min pension.

  1. Logga in i tjänsten Min pension
  2. Välj i menybalken ”Gör ansökan”
  3. Gör ansökan om kostnadsersättning för invalidpension

Foga som bilaga till ersättningsansökan fakturan i original med uppgift om vad som har fakturerats samt kvitto på betalning av fakturan (t.ex. utskrift av betalning i nätbanken).

Om du har frågor om kostnadsersättningar eller om du inte har betalat fakturan i bilagan ring då servicenumret för kostnadersättningar tfn 020 614 2880.