Uppskattningar av pensionsavgifterna

På den här sidan finns information om uppskattningarna av den lönebaserade pensionsavgiften, utjämningsavgiften och det ekonomiska stödet.

Lönebaserad pensionsavgift 2025

Målet är att den lönebaserade pensionsavgiften för Kevas medlemssamfund ska hållas på samma nivå som den privata sektorns ArPL-avgift. ArPL-avgiften är också grunden för den lönebaserade pensionsavgiften i statens pensionssystem.

Keva har publicerat de arbetsgivarspecifika uppskattningarna av den lönebaserade pensionsavgiften i avsnittet Pensionsavgifter i webbtjänsten för arbetsgivare i april 2024.

De uppskattningar för 2025 som presenteras nedan bygger på den senaste uppskattningen av ArPL-avgiftens utveckling.

Lönebaserad pensionsavgift 2025

Kevas medlemssamfund 

Procent av lönerna

Arbetsinkomstbaserad pensionsavgift (samma för alla arbetsgivare)  23,60
Invalidpensionsavgift (i genomsnitt) 0,80
Lönebaserad pensionsavgift (i genomsnitt)  24,40

 

Lönebaserad pensionsavgift 2025

Statens arbetsgivare

Procent av lönerna

Arbetsinkomstbaserad pensionsavgift (samma för alla arbetsgivare)  24,04
Invalidpensionsavgift (i genomsnitt) 0,80
Lönebaserad pensionsavgift (i genomsnitt)  24,84

 

Arbetstagarens pensionsavgift 2025 

Procent av lönerna

Arbetstagarens pensionsavgift för under 53-åringar och för 63 år fyllda  7,15
Arbetstagarens pensionsavgift för 53–62-åringar  8,65

 

Kyrkomötet fattade beslut om storleken av den lönebaserade pensionsavgiften för kyrkans arbetsgivare för år 2025 i hösten 2024. 

Lönebaserad pensionsavgift 2024

Procent av lönerna
Församlingar 28,7
Kyrkans centralfond och kyrkliga föreningar  34,5

Uppskattning av utjämningsavgiften för 2025

De första arbetsgivarspecifika uppskattningarna av utjämningsavgiften för 2025 har publicerats i webbtjänsten för arbetsgivare. Endast kommunerna och välfärdsområdena betalar utjämningsavgift.

Keva har uppskattat att utjämningsavgiftens totala belopp för 2025 uppgår till 673 000 000 euro, jämfört med 632 000 000 euro år 2024. Utjämningsavgiftens slutliga belopp för 2025 fastställs i december 2024.

Betalningsandel för ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd är en förmån som motsvarar grupplivförsäkring. Betalningsandelen gäller de arbetsgivare som har ordnat förmånen via Keva.

Kostnaderna för ekonomiskt stöd beräknas år 2025 uppgå till cirka 0,030 % av de löner som omfattas av ekonomiskt stöd, vilket är klart lägre än avgiften för grupplivförsäkring.

Utredning om avgiftsnivån i pensionssystemet för Kevas medlemssamfund 2023

Kevas fullmäktige fattar årligen beslut om avgifterna för Kevas medlemssamfund på framställning av Kevas styrelse. Utredningen om avgiftsnivån är avsedd som stöd för beslutsfattande om avgiftsnivån.

Utredning om avgiftsnivån i pensionssystemet för Kevas medlemssamfund (endast på finska) (pdf)