Betalning av pensionsavgifterna

Keva ansvarar för uttaget av pensionsförsäkringsavgifterna för kommunalt, statligt och kyrkligt anställda enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL).

Arbetspensionsförsäkring vid köpta tjänster

Information om pensionsavgifterna i webbtjänsten för arbetsgivare

De arbetsgivarspecifika pensionsavgiftsprocenten och bilagor som hänför sig till pensionsavgifter publiceras i avsnittet Pensionsavgifter i webbtjänsten för arbetsgivare. Uppgifterna underlättar också budgeteringen, eftersom detaljerade uppgifter fås specifikt för varje arbetsgivare.

Lönebaserad pensionsavgift

Lönebaserad pensionsavgift betalas för alla inkomster som berättigar till pension. Den lönebaserade pensionsavgiften tas ut av Kevas medlemssamfund, statliga arbetsgivare och kyrkan.

Keva fakturerar den lönebaserade pensionsavgiften av arbetsgivaren, och den omfattar arbetsgivarens och arbetstagarens pensionsavgift. Arbetsgivaren innehåller arbetstagarens pensionsavgift av arbetstagaren. Hos Kevas medlemssamfund och statliga arbetsgivare ingår också en invalidpensionsavgift i den lönebaserade pensionsavgiften.

Keva fakturerar den lönebaserade pensionsavgiften med en faktura i euro som grundar sig på de inkomstuppgifter som registrerats i intjäningssystemet via inkomstregistret. Förfallodagen för den lönebaserade pensionsavgiften är den 20:e dagen i månaden eller den första bankdagen efter den dagen. Den lönebaserade pensionsavgiften betalas till Keva, Statens Pensionsfond eller kyrkans pensionsfond på det konto som uppges i fakturan.

Betalning av utjämningsavgiften

  • Utjämningsavgift betalas av kommuner och välfärdsområden från och med 1.1.2023.
  • Det totala beloppet av den arbetsgivarspecifika utjämningsavgiften beräknas på förhand och faktureras månatligen. Förfallodag är den 12:e dagen i månaden efter den månaden eller den första betalningsdagen efter den dagen.
  • Det första året då utjämningsavgift betalas (2023) är ett undantag: Avgiften faktureras för 9 månader och i slutet av året skickas justerade fakturor.

Avgift för ekonomiskt stöd som motsvarar grupplivförsäkring

Avgiften för ekonomiskt stöd för föregående kalenderår fastställs i januari och uppgifterna om avgiften publiceras i webbtjänsten för arbetsgivare också då.

Inga förskott betalas för ekonomiskt stöd.

De faktiska kostnaderna för ekonomiskt stöd fördelas mellan de medlemssamfund som tecknat förmånen i proportion till lönesummorna.

Rättelsefakturor för lönebaserade pensionsavgifter

Rättelsefakturan för den lönebaserade pensionsavgiften grundar sig på ändringar i inkomstuppgifter som gjorts före innevarande år och som har registrerats i intjäningssystemet. Keva skickar en egen rättelsefaktura på dessa ändringar. Rättelsefakturan omfattar korrigeringar i inkomsterna som gjorts föregående månad. Fakturans förfallodag är den 20:e dagen i månaden eller den första bankdagen efter den dagen.

Hur används kreditfakturor?

Om en återbetalning blir aktuell rekommenderar vi att en kreditfaktura används i samband med följande faktura. Då ska båda fakturornas referensnummer uppges i meddelandefältet eller, om det är möjligt med tanke på reskontrasystemet, i referensfältet. Om det inte är möjligt att ange bägge referensnumren ska följande uppgifter skickas till adressen laskutus(snabel-a)keva.fi:

  • Kreditfakturanummer och fakturanummer
  • Summorna (fakturan och kreditfakturan)

Gottgörelsen kan också betalas på bankkonto. Då ska kontonumret meddelas till adressen laskutus(snabel-a)keva.fi.

Inspektion av pensionsavgifterna

Vi granskar regelbundet de anställningsregister- och betalningsuppgifter som arbetsgivarna har anmält. Syftet är att säkerställa att korrekta uppgifter registreras i Areks intjäningsregister.