Arbetslöshet, permittering och andra ändringssituationer

Du kan under din yrkeskarriär råka ut för olika slags ändringssituationer som kan inverka på ditt pensionsskydd. Exempel på sådana situationer är arbetslöshet, permittering, nedsatt arbetsförmåga eller byte av arbetsgivare vid överlåtelse av rörelse.

Om du blir arbetslös

Om ditt arbete avslutas kan du vanligtvis få arbetslöshetsförmån. Arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket med sysselsättning hjälper dig i detta fall.

Om du har risk för arbetslöshet eller blir arbetslös, ger Keva råd om dess eventuella inverkan på din arbetspension. Du kan kolla dina egna pensionsuppgifter i tjänsten Min pension och skicka din fråga till Kevas experter via punkten Mina meddelanden i tjänsten.

Du kan tjäna in pension under arbetslöshet.

Läs också punkten Permittering nedan.

Om din arbetsförmåga blir nedsatt

Om din arbetsförmåga är nedsatt kan till exempel yrkesinriktad rehabilitering vara till hjälp.

 

Permittering

Under permittering avbryts inte ditt anställningsförhållande hos en offentlig arbetsgivare. Du tjänar in pension av den inkomstrelaterade dagpenning som betalas under permitteringen.

Läs mer om intjäning av pension under oavlönade perioder: Pensionstillväxt för oavlönad tid

Korttidspermittering har ingen inverkan på de gamla pensionsförmånerna i den offentliga sektorn, såsom din personliga eller yrkesbaserade pensionsålder eller tilläggspension som intjänats före 1995. Ditt anställningsförhållande är i kraft under permitteringen. Korttidspermittering inverkar inte på arbetsinkomsterna för året i fråga på så sätt att anställningsförhållandets kontinuitet, som är förutsättning för beviljandet av ovannämnda förmåner, skulle äventyras.

Om din permittering pågår i närmare ett år kan det vara nödvändigt att bevara ett kontinuerligt anställningsförhållande som fortsätter från dag till dag för att de gamla pensionsförmånerna ska kvarstå. Detta gäller dig som har en lång arbetshistoria i den offentliga sektorn redan före 1995. Kontinuiteten och de förvärvade förmånerna bevaras inte genom årsinkomster om inkomsterna förblir väldigt låga under ett eller flera år. I sådan situation lönar det sig att personligen kontakta vår kundtjänst och säkerställa din egen situation.

Mer information om yrkesbaserade och personliga pensionsåldrar hittar du på sidan Ålderspension.

Om du redan har gått i pension har permittering ingen inverkan på utbetalning av pensionen.

Tilläggspension och överlåtelse av rörelse

Tilläggspensionen kan vara en individuell pensionsförsäkring eller grupplivförsäkring som arbetsgivaren tecknat frivilligt. En förutsättning för att man ska få tilläggsförsäkring är i allmänhet att anställningen fortsätter fram till pensioneringen.

Vid överlåtelse av rörelse är det fråga om en situation i vilken företaget eller en del av det överlåts till en annan arbetsgivare. Överlåtelse av rörelse är vanligt särskilt i kommunsektorn när kommuner eller samkommuner konkurrensutsätter sin serviceproducent på nytt.

Om tjänsten övergår till en ny serviceproducent är arbetsgivaren ny men arbetstagarna kan i regel fortsätta som s.k. gamla anställda. I samband med överlåtelse av rörelse övergår också ansvaret för anställningsförmånerna, såsom tilläggspensionerna, till den nya ägaren.

När du övergår i anställning hos en ny arbetsgivare som s.k. gammal anställd anses din anställning ha fortsatt utan avbrott och du har fortfarande rätt till tilläggspensionsskydd, men endast om också den nya arbetsgivaren omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn.