Om Keva

När arbetstagarna i den offentliga sektorn avslutar sin yrkeskarriär ser vi till att de får sin intjänade pension.

Keva är Finlands största pensionsförsäkrare som sköter pensionsärendena för kommunsektorn, staten, kyrkan, FPA:s personal, Finlands Bank och  välfärdsområdena. Vår andra lagstadgade uppgift är att minska risken för arbetsoförmåga. Vi utför vår uppgift bland annat genom att tillhandahålla arbetsgivarna mångsidiga arbetslivstjänster och forskningsresultat som stöd för arbetsmiljöledning.

Vi betjänar totalt 1,3 miljoner anställda och pensionstagare i den offentliga sektorn. Antalet arbetsgivarkunder är omkring 2 000. Vi har cirka 500 medarbetare som sköter pensionsärenden.

Vi ansvarar för finansieringen av pensionerna för kommunernas och välfärdsområdenas personal och för placeringen av pensionsmedlen. Pensionerna finansieras med pensionsavgifter som tas ut av arbetsgivarna och arbetstagarna. I fråga om andra arbetsgivare sköter vi endast utbetalningen av pensionerna.

Keva är ett självständigt offentligrättsligt samfund, vars verksamhet grundar sig på pensionslagen för den offentliga sektorn, OffPL (Finlex.fi) och lagen om Keva (Finlex.fi). Finansministeriet, Finansinspektionen och statens revisionsverk utövar tillsyn över Kevas verksamhet.

Namnet Keva infördes 2011. Det tidigare namnet var Kommunernas pensionsförsäkring.

Kevas år 2022

Kevas nyckeltal 2022.jpg

Kevas verksamhetsprinciper - Code of Conduct

Kevas verksamhetssätt och även dessa verksamhetsprinciper grundar sig på Kevas värderingar.

Principerna har utarbetats utifrån Kevas viktiga uppgift i samhället. Kevas roll i samhället är att för sin del trygga välfärden genom att säkerställa utkomsten för personalen i den offentliga sektorn under pensionstiden.

Dessa verksamhetsprinciper har godkänts av Kevas styrelse och Keva förbinder sig att följa dem i all sin verksamhet. Principerna gäller alla Kevaanställda (personal och förtroendevalda) oavsett uppgift och ställning i organisationen.

Kevas verksamhetsprinciper - Code of Conduct

Kevas strategi

Styrelsen godkände Kevas strategi den 15 juni 2022.

Mission, vision och värderingar

Mission

Vi har hand om pensionsskyddet för arbetstagarna och pensionsmedlen i den offentliga sektorn samt erbjuder stöd för att minska riskerna för arbetsoförmåga.

Vision

Finlands bästa arbetspensionsförsäkrare: dynamisk, serviceorienterad och effektiv.

Värderingar

  • Pålitlig
  • Effektiv
  • Glädjande

Kevas strategi 2027.JPG

Pensionslagen för den offentliga sektorn

Keva sköter pensionsärendena för kommunsektorns, statens, den evangelisk-lutherska kyrkans, FPA:s och Finlands Banks personal. Bestämmelser om pensionsskyddet för dessa arbetstagare finns i pensionslagen för den offentliga sektorn, OffPL (Finlex.fi).

 

Kevas tilläggspensionsstadga 2023.pdf (190 kb) Kevas tilläggspensionsstadga 2024.pdf (431 kb)

Det kommunala pensionssystemets historia 

Keva grundades under namnet Kommunala pensionsanstalten år 1964, när lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare trädde i kraft.

Pensionsarrangemang skapades redan under början av förra seklet

Pensionsarrangemang för kommunernas tjänsteinnehavare började skapas i städerna i början av 1900-talet. På 1920-talet ordnade städerna pensioner för sina tjänsteinnehavare och arbetstagare enligt sina egna pensionsstadgor utifrån förslag av Kommunaltjänstemannaförbundet och lagen om statens pensioner.

Ordnandet av pensionsstadgor påskyndades av den tjänstestadga som Stadsförbundet godkände år 1929, där det bestämdes om tjänsteinnehavares och arbetstagares rätt till pension. Pensionsstadgorna blev allmännare, och vid utgången av 1939 hade merparten av städerna en pensionsstadga för tjänsteinnehavare och varannan stad hade en pensionsstadga för arbetstagare. I köpingar och landskommuner var pensionsarrangemangen ännu sällsynta.

Planeringen av ett centraliserat kommunalt pensionssystem inleddes 1945

I köpingarna blev pensionsstadgorna allmänna på 1940-talet. Till landskommunerna kom pensionsstadgemodellen år 1945. Då framkastades vid Landskommunernas förbunds kommunaldagar idén att man för att förenhetliga kommunernas pensionsskydd skulle grunda en särskild centralpensionsfond. Man började förbereda denna pensionsfond år 1957. Projektet genomfördes emellertid aldrig, men hos landskommunerna mognade tanken på ett centraliserat pensionsskyddssystem och det skapade grunden för fortsatt beredning.

Lagen om pension för arbetstagare inom den privata sektorn trädde i kraft 1961. Då arbetspensionslagarna utsträckte det obligatoriska pensionsskyddet till att omfatta alla som hade ett arbetsavtalsförhållande, förpliktigades även kommunerna att förnya sitt pensionsskydd. Detta skapade tryck på att förenhetliga pensionsskyddet och att anpassa det till principerna för arbetspensionssystemet.

År 1961 saknade fortfarande 51 kommuner av de dåvarande 481 landskommunerna en pensionsstadga för tjänsteinnehavare, 131 kommuner hade ingen pensionsstadga för arbetstagare och drygt 400 kommuner hade ingen familjepensionsstadga.

Lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare trädde i kraft 1964

Statsrådet tillsatte år 1961 en kommitté för att utreda vilka ändringar som behövdes för statens och de offentligrättsliga samfundens pensionsskyddssystem, när de allmänna pensionsskyddssystemen utvecklades i vårt land. Samtidigt tillsatte kommunernas centralorganisationer en kommunal pensionskommitté. Kommittéernas arbete resulterade i ett delbetänkande, på grundval av vilket man gav ett förslag till lag om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare.

Enligt betänkandet skulle pensionsskyddet bestå av en grundpension och en tilläggspension. Grundpensionsskyddet skulle omfatta alla tjänsteinnehavare och arbetstagare i medlemssamfunden, då åter tilläggspensionsskyddet skulle vara frivilligt, och om det skulle medlemssamfundet ingå ett separat avtal med pensionsanstalten. I grundpensionsskyddet skulle ingå ålders- och invalidpension, och det skulle uppfylla minimikraven för APL.

För att genomdriva det kommunala pensionsskyddet skulle man grunda en kommunal pensionsanstalt, som skulle vara en offentligrättslig organisation underställd inrikesministeriet. Riksdagen godkände lagen och pensionsskyddssystemet trädde i kraft 1.7.1964.

Kommunala pensionsanstalten grundades 1964

Då lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (KTAPL) blivit godkänd började pensionskommittén som tillsatts av kommunernas centralorganisationer bereda Kommunala pensionsanstaltens reglemente och pensionsstadga. Delegationen för Kommunala pensionsanstalten godkände reglementet vid sitt första sammanträde 28.5.1964, som betraktas som Kommunala pensionsanstaltens grundläggningsdatum.

I Kommunala pensionsanstaltens pensionsstadga föreskrivs om grundpensionsskyddet, tilläggspensionsskyddet och familjepensioner. Pensionsstadgan färdigställdes i början av december, och delegationen godkände den 30.12.1964.

Namnet Kommunernas pensionsförsäkring togs i bruk vid Kommunala pensionsanstaltens delegations 25-års jubileumsmöte 28.5.1989.

Ny lag om kommunala pensioner KomPL i kraft 2003

Den nya lagen om kommunala pensioner (KomPL) trädde i kraft 1.8.2003. Där samlades bestämmelserna i lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (KTAPL) samt innehållet i den kommunala pensionsanstaltens pensionsstadga. Bestämmelserna skrevs i form av en lag, eftersom den nya grundlagen förutsätter att man lagstiftar om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter. Tidigare beslöt Kommunernas pensionsförsäkrings delegation om pensionsstadgans innehåll, nu är det riksdagen som har beslutsmakten.

År 2011 fick Keva hand om pensionerna för de anställda hos staten och namnet ändrades till Keva

Vid ingången av 2011 fick Keva genom ändringar i lagstiftningen i uppgift att ha hand också om privatkundernas pensionstjänster i enlighet med lagen om statens pensioner. De anställda som skött dessa uppgifter hos Statskontoret övergick till anställning hos Keva.

Eftersom arbetsfältet vidgades utanför kommunsektorn, ersattes namnet Kommunernas pensionsförsäkring, som nämns i KomPL, vid början av 2011 med det nya namnet Keva. Namnet Keva är härlett från det finska namnet på Kommunernas pensionsförsäkring, Kuntien eläkevakuutus, och har tidigare använts som en förkortning av detta.

År 2012 också övergick också pensionsskyddet för kyrkans och FPA:s personal till att skötas av Keva

Vid ingången av 2012 övergick skötseln av pensionsskyddet för den evangelisk-lutherska kyrkan och Folkpensionsanstaltens personal lagstiftningsvägen på Keva.

Vid ingången av 2013 överfördes också statens anställningsregister, uttaget av pensionsavgifter samt aktuarie- och statistiktjänsterna som gäller statens pensioner till att skötas av Keva. Uppgifterna sköttes tidigare av Statskontoret.

Verkställigheten av pensionsskyddet för anställda vid Finlands Bank till Keva 2021

Från början av 2021 regleras Finlands Banks pensioner i pensionslagen för den offentliga sektorn i likhet med den övriga offentliga sektorn. På grund av detta överfördes verkställigheten av pensionsskyddet för anställda vid Finlands Bank och Finansinspektionen till Keva 1.1.2021.

Verkställigheten av pensionsskyddet för hela den offentliga sektorn sköts i Kevas datasystem och organisation. Därför blir kostnaderna per försäkrad och pensionstagare betydligt mindre.

2022-2024

Coronapandemin började 2020 och ökade riskerna för arbetsoförmåga i den offentliga sektorn. Keva började söka lösningar på dem genom det omfattande projektet Hållbart arbetsliv (2022–2024).

2023: Ansvaret för att anordna social- och hälsovården och räddningsväsendet övergick till 21 nya välfärdsområden som blev medlemssamfund hos Keva. Vår uppgift är att stödja välfärdsområdena och kommunerna vid förändringen.

2024: Keva är Finlands största arbetspensionsförsäkrare och en arbetsplats för cirka 500 proffs. Vi har hand om arbetspensionerna för drygt 1,3 miljoner anställda och pensionstagare i den offentliga sektorn. Också närmare 2 000 arbetsgivare är kunder hos oss. Vi ansvarar för en global placeringsportfölj på drygt 60 miljarder euro. Vi äger 130 fastighetsplaceringsobjekt med en uthyrbar yta på omkring 1 100 000 m2. Av hyreskontrakten gäller ca 4 000 bostäder och ca 800 kontorslokaler.

Keva som arbetsgivare

Vill du ha ett meningsfullt arbete inom arbetspensionsbranschen? Välkommen att jobba på Keva!

Utöver intressant arbete erbjuder vi en kompetent, dynamisk och ansvarsfull arbetsgemenskap med möjligheter att växa och utvecklas professionellt. Hos oss värdesätts allas personlighet och arbetsinsats.
Ta del av Keva som arbetsgivare och kolla våra lediga jobb.