Pensionsavgifterna för Kevas medlemssamfund, staten och kyrkan 2024 – kommunernas och välfärdsområdenas utjämningsavgift sjunker

Kevas fullmäktige har den 24 november 2023 fattat beslut om avgifterna för Kevas medlemssamfund för 2024.

Den totala avgiftsnivån i pensionssystemet för Kevas medlemssamfund sjunker med 0,25 procentenheter nästa år. Den totala avgiftsnivån år 2024 är 27,15 procent av lönesumman för Kevas medlemssamfund. Det är den utjämningsavgift som kommunerna och välfärdsområdena betalar som sjunker.

- Enligt aktuella uppgifter är situationen för finansieringen av pensionssystemet för Kevas medlemssamfund i sin helhet stabil. Därför kan avgifterna för kommunerna och välfärdsområdena sänkas måttligt också nästa år. Tack vare minskningen krymper skillnaden mellan avgifterna för Kevas medlemssamfund och den privata sektorn ytterligare. De totala avgifterna är samtidigt på den lägsta nivån på över 20 år, säger Kevas verkställande direktör Jaakko Kiander.

Lönebaserad pensionsavgift för Kevas medlemssamfund

Den lönebaserade pensionsavgiften är år 2024 i snitt 24,40 procent av lönerna för Kevas medlemssamfund.

Den lönebaserade pensionsavgiften bildas av en arbetsinkomstbaserad pensionsavgift och en invalidpensionsavgift. Den arbetsinkomstbaserade pensionsavgiften är för alla Kevas medlemssamfund 23,60 procent av lönerna 2024. Den arbetsgivarspecifika invalidpensionsavgiften är i snitt 0,80 procent av lönerna 2024.

Den lönebaserade pensionsavgiften omfattar arbetstagarens pensionsavgift som arbetsgivaren innehåller av arbetstagaren. Arbetsgivarens andel av den lönebaserade pensionsavgiften är hos Kevas medlemssamfund uppskattningsvis 16,84 procent av lönerna i genomsnitt.

Kommunernas och välfärdsområdenas utjämningsavgift

Den del av den lönebaserade avgiften som överskrider den eftersträvade totala avgiftsnivån i pensionssystemet för Kevas medlemssamfund tas ut som en utjämningsavgift. Endast kommuner och välfärdsområden betalar utjämningsavgift. Till exempel aktiebolag betalar med andra ord inte utjämningsavgift.

Kevas fullmäktige beslutade att Keva föreslår för Finansministeriet att den utjämningsavgift som tas ut av kommuner och välfärdsområden ska uppgå till totalt 632 miljoner euro 2024. Finansministeriet har fastställt  utjämningsavgiftens totala belopp enligt framställning av Keva.

Kevas fullmäktige har fastställt fördelningen av utjämningsavgiften mellan kommunerna och välfärdsområdena den 5 oktober 2023. Av utjämningsavgiftens totala belopp tas 48,7 procent ut av kommunerna och 51,3 procent av välfärdsområdena. Kommunernas andel av utjämningsavgiften fördelas mellan kommunerna i förhållande till skattefinansieringen (inkl. statsandelar) och välfärdsområdenas andel fördelas i förhållande till deras statliga finansiering.

Lönebaserad pensionsavgift för statliga arbetsgivare

Keva har föreslagit nivån på statens pensionsavgifter för 2024 för Finansministeriet. Finansministeriet har fastställt förslaget 1.12.2023.

Den lönebaserade pensionsavgiften för statliga arbetsgivare är i snitt 24,81 procent av lönerna 2024.

Den lönebaserade pensionsavgiften bildas av en arbetsinkomstbaserad pensionsavgift och en invalidpensionsavgift. Den arbetsinkomstbaserade pensionsavgiften är för alla statliga arbetsgivare 24,01 procent av lönerna 2024. Den arbetsgivarspecifika invalidpensionsavgiften är i snitt 0,80 procent av lönerna för statliga arbetsgivare år 2024.

Den lönebaserade pensionsavgiften omfattar arbetstagarens pensionsavgift som arbetsgivaren innehåller av arbetstagaren. Arbetsgivarens andel av den lönebaserade pensionsavgiften är för statliga arbetsgivare uppskattningsvis 17,11 procent av lönerna i genomsnitt.

Lönebaserad pensionsavgift och pensionsfondsavgift för kyrkans arbetsgivare

Kyrkomötet har den 8 november 2023 beslutat om pensionsavgifterna inom den evangelisk-lutherska kyrkan för år 2024.

Församlingarnas lönebaserade pensionsavgift är 28,7 procent av lönerna och den lönebaserade pensionsavgiften i Kyrkans centralfond och kyrkliga föreningar är 34,5 procent av lönerna. Den lönebaserade pensionsavgiften omfattar arbetstagarens pensionsavgift som arbetsgivaren innehåller av arbetstagaren.

Kyrkomötet beslutade samtidigt att pensionsfondsavgiften som bestäms utifrån församlingarnas kyrkoskatt uppgår till 5 procent 2024. Kyrkan ger närmare anvisningar om betalningen av pensionsfondsavgiften.

Uppgifterna finns i webbtjänsten för arbetsgivare

Keva beräknar och fastställer de arbetsgivarspecifika lönebaserade pensionsavgifterna. Uppgift om de fastställda avgifterna publiceras i avsnittet Pensionsavgifter i webbtjänsten för arbetsgivare i december.

Uppgifterna om utjämningsavgiften för 2024 publiceras för kommunerna och välfärdsområdena i webbtjänsten för arbetsgivare i januari 2024.