Information om indexhöjningens inverkan på pensionerna i början av 2024

Pensioner
Pensioner

Arbetspensionsindex kommer att höja de löpande arbetspensionerna med cirka 5,7 % från början av 2024. Lönekoefficienten stiger med cirka 5,1 %. I

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt indextalen beträffande arbetspensionsskyddet för 2024. Arbetspensionsindex höjs lite mer än lönekoefficienten. Arbetspensionsindex kommer att höja pensionerna med cirka 5,7 % i början av 2024. Lönekoefficienten stiger med cirka 5,1 %. Lönekoefficienten används vid beräkningen av en pension som börjar löpa och den höjer pensionen nästan lika mycket som arbetspensionsindexet.

Pensionen blir en aning mindre för de personer som går i pension under år 2023 än för dem som pensionerar sig i början av 2024. Det ser med andra ord ut som att det inte ger någon ekonomisk fördel om man går i pension i år. Situationen är en annan än i fjol.

Om du redan har gått i pension stiger din pension enligt prognosen med omkring 5,7 % i början av 2024.

Du kan beräkna ditt kommande pensionsbelopp i pensionskalkylatorn i tjänsten Min pension och med hjälp av procenträkning

Om du planerar att gå i pension i en nära framtid ger pensionskalkylatorerna i tjänsten Min pension under år 2023 inte en korrekt bild av pensionsbeloppet i början av 2024: indexen för nästa år uppdateras i kalkylatorerna nämligen först vid årsskiftet.

Du kan ändå beräkna ditt pensionsbelopp i pensionskalkylatorn i tjänsten Min pension med hjälp av några procenttal. 

  • Om du ska gå i pension i oktober–december 2023, lägg till 5,7 % på det pensionsbelopp som kalkylatorn ger. Så får du en uppskattning av ditt pensionsbelopp i början av 2024.
  • Om du ska gå i pension i januari 2024 eller senare, lägg till 5,1 % på det pensionsbelopp som kalkylatorn ger.

Läs mer om indexhöjningen:
- Om du överväger att söka ålderspension
- Om du överväger att söka partiell förtida ålderspension
- Om du redan får någon pension
- Om du är militär

 Om du överväger att söka ålderspension

FRÅGA: Om jag går i pension 1.12.2023 eller tidigare i höst, vilket index tillämpas då på min pension?

SVAR: Om du är pensionerad i december 2023 eller har gått i pension tidigare höjs din pension med arbetspensionsindex i början av 2024. Höjningen är omkring 5,7 %. 

Om din pension i december är till exempel 1 500 euro/månad, beräknas höjningen enligt följande: 1 500 euro/månad x 5,49 % = + 85 euro/månad. Pensionen i januari är således 1 585 euro/månad före skatt.

 

FRÅGA: Jag kommer att uppnå min lägsta pensionsålder inom kort. Lönar det sig för mig att gå i pension nu eller fortsätta att arbeta? Hur mycket mer får jag i pension om jag fortsätter att arbeta?

SVAR: Din pensionsintjäning på grundval av yrkeskarriären stiger med 0,4 % för varje månad som du arbetar efter att du nått din lägsta ålder för ålderspension. Om du arbetar i ett år efter den lägsta pensionsåldern blir uppskovsförhöjningen redan 4,8 %. Därtill tjänar du in pension på 1,5 % per år av arbetsinkomsterna.

Om du fortsätter i arbete är din pension i januari 2024 ungefär lika stor som i det fall att du går i pension i december 2023. Om du går i pension i februari 2024 är din pension redan något större. Ju längre du fortsätter att arbeta, desto större blir din pension.

Dessutom är lönen i allmänhet större än pensionen. Om din pension till exempel är 1 500 euro per månad, så får du 4 500 euro (brutto) i pension under tre månader. Om du under samma period arbetar och lönen är 3 000 euro per månad, tjänar du 9 000 euro (brutto) på tre månader. Under tre månader tjänar du med andra ord 4 500 euro mer i arbete än på pension.

 

FRÅGA: Hur inverkar indexen på min ålderspension om jag går i pension i december 2023 respektive januari 2024?

SVAR: Du kan beräkna ditt pensionsbelopp med pensionskalkylatorn i Kevas tjänst Min pension. Indexen för nästa år kommer att införas i pensionskalkylatorerna först i början av 2024. Om du beräknar pensionen år 2023 ska du därför själv lägga till följande höjningsprocent på det resultat som kalkylatorn ger:

  • Om du ska gå i pension i oktober–december 2023, lägg till 5,7 % på det pensionsbelopp som kalkylatorn ger. Så får du en uppskattning av ditt pensionsbelopp i början av 2024.
  • Om du ska gå i pension i januari 2024 eller senare, lägg till 5,1 % på det pensionsbelopp som kalkylatorn ger.

 

FRÅGA: När ska jag senast söka ålderspension för att den ska börja löpa 1.12.2023?

SVAR: För att pensionen ska kunna börja 1.12.2023, måste din anställning avslutas senast 30.11.2023. Kolla dock uppsägningstiden med din arbetsgivare.

Gör pensionsansökan i nättjänsten Min pension gärna en månad innan pensionen ska börja.

 

FRÅGA: Kan jag gå i ålderspension till exempel 12.12.2023?

SVAR: Pensionen kan inte börja mitt i månaden, utan den börjar alltid från början av en månad. Om du uppnår din lägsta pensionsålder 12.12.2023 så kan din pension börja tidigast 1.1.2024.

 

FRÅGA: Jag har en gällande personlig pensionsålder i den offentliga sektorn. Lönar det sig för mig att gå i pension innan jag når den?

SVAR: Om du går i pension före din personliga pensionsålder förlorar du den eventuella tilläggspensionsdel i din pension som intjänats före 1995. Därtill görs en omvandling i din pension. Omvandlingen gäller arbetstagare i den offentliga sektorn som är födda före 1960 och som har en gällande personlig pensionsålder i den offentliga sektorn. Omvandlingen minskar grundpensionens belopp för tiden före 1995.

Det lönar sig att mycket noga beräkna pensionsbeloppet vid olika tidpunkter med hjälp av kalkylatorerna i tjänsten Min pension. På så sätt kan du säkerställa att du väljer bästa möjliga tidpunkt för pensioneringen.

 

FRÅGA: Hur mycket skatt går det på pensionen?

SVAR: Pension beskattas på annat sätt än lön. Skatteförvaltningen ansvarar för beskattningen. Du kan beräkna din skatt till exempel i tjänsten MinSkatt.

 

 Om du överväger att söka partiell förtida ålderspension

FRÅGA: Gäller indexhöjningen 2024 också partiell förtida ålderspension (PFÅ)?

SVAR: Ja, om PFÅ betalas ut senast fr.o.m. 1.12.2023. Höjningen av pensionen är 5,7 % fr.om. 1.1.2024.

Märk att om du är född före år 1960 och har en personlig eller en yrkesbaserad pensionsålder så minskas din gamla pensionsintjäning för tiden före 1995 för PFÅ:s del om PFÅ börjar före den personliga eller yrkesbaserade pensionsåldern. Den tilläggspension som intjänats före 1995 uteblir i fråga om PFÅ-andelen också hos personer födda 1960 eller senare om PFÅ börjar före åldersklassens lägsta allmänna pensionsålder eller den yrkesbaserade pensionsåldern.

 

FRÅGA: Har starttidpunkten för partiell ålderspension någon inverkan på pensionsberäkningen?

SVAR: Starttidpunkten är av betydelse. Om PFÅ börjar 1.12.2023 beräknas den utifrån den pension som intjänats fram till utgången av 2022. Om PFÅ däremot börjar 1.1.2024 beräknas den utifrån den pension som intjänats fram till utgången av 2023.

PFÅ:s starttidpunkt inverkar också på hur stor förtidsminskningen eller uppskovsförhöjningen på pensionen blir.

Märk att om du är född före år 1960 och har en personlig eller en yrkesbaserad pensionsålder så minskas din gamla pensionsintjäning för tiden före 1995 för PFÅ:s del om PFÅ börjar före den personliga eller yrkesbaserade pensionsåldern. Den tilläggspension som intjänats före 1995 uteblir i fråga om PFÅ-andelen också hos personer födda 1960 eller senare om PFÅ börjar före åldersklassens lägsta allmänna pensionsålder eller den yrkesbaserade pensionsåldern.

 

FRÅGA: Jag har rätt till tilläggspension, det syns också i mitt pensionsutdrag. Inverkar partiell ålderspension före pensionsåldern på tilläggspensionsandelen?

SVAR: Ja, PFÅ inverkar på den. Om din PFÅ börjar före din personliga pensionsålder (den lägsta allmänna pensionsåldern för personer födda efter 1959) eller din yrkesbaserade pensionsålder uteblir ett tilläggspensionsbelopp som motsvarar PFÅ-andelen (25 %/50 %) definitivt från din pension. Den uteblivna tilläggspensionsandelen i ett fall som beskrivs ovan gäller alla.

För personer födda före 1960 minskas därtill grundpensionsintjäningen för PFÅ:s del om PFÅ börjar före den personliga eller yrkesbaserade pensionsåldern.

 

FRÅGA: Inverkar partiell ålderspension på den slutliga ålderspensionen?

SVAR: På PFÅ beräknas förtidsminskning neråt från din åldersklass egen ålder för ålderspension. Beloppet av PFÅ minskar med 0,4 % (-4,8 % per år) för varje månad med vilken pensionen tidigareläggs. Minskningen är bestående. Ju längre fram i framtiden din pensionsålder är när PFÅ beviljas desto större är förtidsminskningen.

I tjänsten Min pension kan du beräkna både beloppet av PFÅ vid vald tidpunkt och PFÅ:s inverkan på den kommande slutliga ålderspensionen. Dessa uppgifter syns i kalkylatorn.

 

FRÅGA: Hur beskattas partiell ålderspension?

SVAR: I likhet med förvärvsinkomst beskattas också PFÅ. Skattens inverkan på PFÅ kan du på förhand kolla direkt med Skatteförvaltningen innan du söker pension. På så sätt kommer beskattningens inverkan inte som en överraskning.

 

FRÅGA: Jag har redan fyllt 61 år, kan jag söka partiell ålderspension så att den börjar till exempel 1.12.2023?

SVAR: Du kan söka partiell ålderspension genast när du har uppnått den nedre åldersgränsen för PFÅ på 61 år eller senare. Att åldersgränsen har uppnåtts är den enda förutsättningen för att PFÅ ska beviljas. PFÅ kan emellertid beviljas tidigast från början av den månad som följer på ansökan. För att PFÅ ska börja 1.12.2023 måste ansökan vara hos Keva senast 30.11.2023.

 

FRÅGA: Måste arbetsgivaren informeras om ansökan om partiell ålderspension?

SVAR: Om du har för avsikt att fortsätta att arbeta heltid såsom hittills, behöver du inte meddela arbetsgivaren att du har sökt PFÅ. Om du däremot planerar ändringar i arbetstiden ska du avtala om dem med arbetsgivaren.

 

 Om du redan får någon pension

Om du redan är pensionerad får du personlig information om ditt pensionsbelopp 2024 i årsbrevet som du får i december eller januari.

Du kan redan nu räkna ut hur stor höjningens inverkan på pensionen blir genom att lägga till 5,7 % på din nuvarande pension. 

Beställ pappersfri tjänst i nättjänsten Min pension: då får du genast ett e-postmeddelande eller ett sms när ditt årsbrev kan läsas i tjänsten Min pension och slipper vänta på pappersposten. 

 

FRÅGA: Måste indexhöjning sökas separat?

SVAR: Indexhöjning behöver inte sökas separat. Keva lägger den automatiskt på din pension i början av 2024.

 

FRÅGA: Höjer indexet löpande partiell förtida ålderspension, delinvalidpension, familjepension osv., alltså också andra pensioner än ålderspension?

SVAR: Arbetspensionsindex höjer från och med 1.1.2024 alla arbetspensioner som betalas ut 2023, också andra än ålderspensioner.

 

FRÅGA: Hur blir det om jag jobbar vid sidan av pensionen och tjänar in ny pension. Hur påverkar indexen min löpande pension och den pension som jag tjänar in parallellt med pensionen?

SVAR: Din löpande arbetspension höjs med arbetspensionsindex alltid i början av året. Pensionen måste betalas ut senast 1.12.2023 för att den ska omfattas av indexhöjningen 2024.

Om du ansöker om utbetalning av den pension som du har tjänat in parallellt med pensionen till exempel under år 2024 höjs lönerna med en lönekoefficient när pensionsbeloppet beräknas. Därefter höjs pensionen med arbetspensionsindex från och med 1.1.2025.

 

FRÅGA: Med vilket index höjs min delinvalid- eller invalidpension?

SVAR: Din delinvalid- eller invalidpension som betalas ut år 2023 höjs med arbetspensionsindex med cirka 5,7 % från och med 1.1.2024.

Den personliga inkomstgränsen i anslutning till invalidpensionen höjs däremot med en lönekoefficient med cirka 5,1 %.

 

 Om du är militär

Ovannämnda allmänna anvisningar och exempel gäller inte som sådana för militärpensioner.