Eläkkeen määrä ja kertyminen

Eläkettä kertyy 1,5 % vuodessa vuosiansioistasi.  

Yksinkertaistettuna sen voi laskea seuraavasti:
Vuosiansiot x 1,5 % / 12 kk = eläke/kk.

Mitä pidempään jatkat työssäsi, sitä enemmän eläkettä saat. 

Sinulle kertynyt eläke näkyy Omat eläketietosi -palvelussa

Työeläkeotteelta näet tähän mennessä kertyneen eläkkeesi määrän. Katso oma työeläkeotteesi Omat eläketietosi -palvelussa.

Kun suunnittelet eläkkeelle jäämistä, voit vertailla eläkkeesi määrää eri ikävaihtoehdoissa Omat eläketietosi -palvelun laskurien avulla.

Jos olet jo eläkkeellä

Jos olet jo eläkkeellä, näet eläkkeesi määrän ja muut tiedot Omat eläketietosi -palvelussa.

Palvelussa voit myös tarvittaessa tilata todistuksen maksussa olevan eläkkeesi määrästä tai sinulle maksetuista eläkkeistä.

Palkattomat ajat

Työeläkettä kertyy myös joiltakin palkattomilta ajoilta eli tutkintoon johtavasta opiskelusta, joistakin sosiaalietuuksista sekä alle 3-vuotiaan lapsen hoitovapaalta

Eläkkeen määrään ja määräytymiseen vaikuttavia asioita

Eläkkeen määrään ja sen kertymiseen ovat julkisella alalla vaikuttaneet hieman eri asiat vuodesta riippuen.

Ikä

Eläkkeen kertyminen alkaa:

  • vuoden 2017 alusta alkaen eläkettä on kertynyt 17 vuoden iästä alkaen
  • vuosina 2005 - 2016 eläkettä kertyi 18 vuoden iästä alkaen
  • vuoden 2004 loppuun saakka työeläkettä kertyi 23 ikävuodesta alkaen.

Eläkkeen kertyminen loppuu:

  • 68 vuoden iässä 1957 ja sitä ennen syntyneillä
  • 69 vuoden iässä 1958−1961 syntyneillä 
  • 70 vuoden iässä 1962 ja sen jälkeen syntyneillä.

Ansiot

Eläkkeen kertyminen riippuu palkastasi - suuremmasta palkasta kertyy suhteessa enemmän eläkettä kuin pienemmästä. Kaikki ansiot, joista pidätetään työeläkemaksu, ovat mukana eläkkeen laskennassa.

Pääomatulot sen sijaan eivät kerrytä eläkettä.

Eläkkeen alkamisvuodelta eläke kertyy pääsääntöisesi edellisen vuoden ansioilla (katso alempana ’Eläketapahtumavuosi’).

Karttumisprosentti

Eläke lasketaan nykyisin joka kalenterivuodesta erikseen karttumisprosentin perusteella.

Eläkettä kertyy vuoden 2017 alusta 1,5 prosenttia vuodessa saaduista ansioista.

53 – 62 -vuotiaille eläkettä kertyy 1,7 prosenttia vuodessa (vuosina 2017–2025).

Lykkäyskorotus

Kun haet ensikertaista vanhuuseläkettä ikäluokkasi alimman eläkeiän jälkeen, sinulla on tietyin edellytyksin oikeus saada lykkäyskorotusta, joka lisätään eläkkeesi määrään.

Lykkäyskorotus on 0,4 % jokaista lykättyä kuukautta kohti. Lykkäyskorotukseen ei kuitenkaan ole oikeutta samalta ajalta, jolta sinulle on maksettu työttömyysetuutta tai työkyvyttömyyseläkettä. Omat eläketietosi -palvelun vanhuuseläkearvioissa lykkäyskorotus on laskettu eläkkeesi määrään, jos se kuuluu eläkkeeseesi.

Elinaikakerroin

Elinaikakerroin otettiin käyttöön vuoden 2005 eläkeuudistuksessa. Kerroin vaikuttaa vuodesta 2010 alkaneiden eläkkeiden määrään vähentävästi. 

Kerroin määritellään erikseen kullekin ikäluokalle 62 vuoden iässä. Mikäli eläkkeesi alkaa ennen 62 vuoden ikää, käytetään eläkkeen alkamisvuoden elinaikakerrointa.

Kertoimen avulla elinajan pitenemisestä johtuvat eläkekustannukset pyritään pitämään kurissa. 

Julkisen eläkkeen enimmäismäärä

Vuoden 2004 loppuun mennessä kertyneillä julkisen sektorin eläkkeillä on enimmäismäärä. Enimmäismäärä on henkilökohtainen, ja se määräytyy syntymäaikasi perusteella.

Jos sinulle on kertynyt eläkettä yli enimmäismäärän, on tämä osuus vähennetty tulevasta eläkkeestäsi. 

Eläke muodostuu siis kahdesta osasta: vuoden 2004 loppuun mennessä kertyneestä eläkkeestä ja vuoden 2005 alusta lähtien kertyneestä eläkkeestä.

Muuntovähennys

Jos olet syntynyt ennen vuotta 1960 ja jäät julkiselta sektorilta vanhuuseläkkeelle ennen henkilökohtaista eläkeikääsi, eläkkeeseesi tehdään muuntovähennys.

Muuntovähennys tarkoittaa sitä, että peruseläkkeen karttumisprosentti ajalta ennen vuotta 1995 muunnetaan 2 prosentista 1,8 prosenttiin. Eläke ennen vuotta 1995 on näin ollen pienempi kuin mitä se olisi ollut, jos työsi olisi jatkunut henkilökohtaiseen eläkeikääsi saakka. Tätä kutsutaan myös normeeraukseksi.

Eläketapahtumavuosi

Kun jäät vanhuuseläkkeelle julkiselta sektorilta, viimeiseltä vuodelta eläkkeesi kertyy pääsääntöisesti tätä edeltävän vuoden ansioilla. Edellisen vuoden ansioita käytettäessä ne nostetaan palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Jos eläketapahtumaa edeltävän vuoden ansiot poikkeavat yli 10 % kahta tätä edeltävän vuoden keskiarvioansiosta, ei tätä ns. ansioiden monistamista tehdä, vaan eläke kertyy tuolloin viimeiseltäkin vuodelta todellisilla ansioilla.

Myös siinä tapauksessa, että eläketapahtumavuotena on maksettu eläkettä kartuttavia etuusansioita, kertyy eläke todellisilla ansioilla.

Vapaaehtoiset eläkevakuutukset ja työeläke

Voit täydentää lakisääteistä eläketurvaasi vapaaehtoisesti ottamalla itsellesi yksilöllisen eläkevakuutuksen. Yksilöllisiä eläkevakuutuksia tarjoavat henkivakuutusyhtiöt. Näihin liittyvät järjestelyt eivät vaikuta työeläkkeesi karttumiseen tai maksamiseen millään tavalla.

Jos työeläkkeesi jää pieneksi

Jos työeläkkeesi on pieni tai et saa sitä ollenkaan, voit saada kansaneläkettä. Lisätietoja kansaneläkkeestä saat Kelan sivuilta: kansaneläke.

 

Elinaikakerroin lasketaan jokaiselle ikäluokalle erikseen

Jokaiselle ikäluokalle määritellään elinaikakerroin, jota sovelletaan eläkkeen laskennassa. Elinaikakerroin vaikuttaa vähentävästi eläkkeen määrään.

Alkava eläkkeesi kerrotaan elinaikakertoimella riippumatta siitä, missä iässä siirryt eläkkeelle. Tehty vähennys pysyy samana koko sen ajan, kun olet eläkkeellä.

Kerroin määritellään erikseen kullekin ikäluokalle 62 vuoden iässä. Mikäli eläkkeesi alkaa ennen 62 vuoden ikää, käytetään eläkkeen alkamisvuoden elinaikakerrointa.

Elinaikakerrointa ei voi poistaa, mutta sen vaikutusta voi lieventää. Jos haluat säilyttää sen eläkkeen tason, jonka olisit ansainnut ikäluokkasi alimpaan eläkeikään mennessä ilman elinaikakertoimen aiheuttamaa vähennystä, työskentelyä pitää jatkaa pidempään.

Tavoite-eläkeikä kertoo sen ajankohdan, jossa eläkkeeseen tehtävä lykkäyskorotus on yhtä suuri kuin elinaikakertoimesta aiheutuva vähennys. 

Työeläkeindeksi ja palkkakerroin

Työeläketurvaa koskevat indeksit eli työeläkeindeksin ja palkkakertoimen vahvistaa vuosittain sosiaali- ja terveysministeriö. Indeksit vahvistetaan yleensä lokakuun loppupuolella.

Työeläkeindeksi

Joka vuosi tammikuun alussa kaikki maksussa olevat työeläkkeet tarkistetaan työeläkeindeksillä. 

Työeläkeindeksi määräytyy palkka- ja hintatason vuotuisen muutoksen perusteella. Indeksiä laskettaessa palkkojen muutos vaikuttaa 20 prosenttia ja hintojen muutos 80 prosenttia.

Vuoden 2023 työeläkeindeksi

Vuoden 2023 työeläkeindeksi on 2874. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoteen 2022 verrattuna työeläkkeet nousevat noin 6,8 prosenttia vuoden 2023 alusta.

Aiempien vuosien työeläkeindeksejä

Vuoden 2022 työeläkeindeksi oli 2691. Vuoteen 2021 verrattuna työeläkkeet nousivat noin 2,28 prosenttia. 

Vuoden 2021 työeläkeindeksi oli 2631. Vuoteen 2020 verrattuna työeläkkeet nousivat noin 0,5 prosenttia. 

Palkkakerroin

Palkkakerrointa käytetään alkavan työeläkkeen laskennassa. Kun jäät eläkkeelle, jokaisen vuoden vuosiansiot tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Vuoden 2023 palkkakerroin

Vuoden 2023 palkkakerroin on 1,558. Vuoteen 2022 verrattuna palkkakerroin nousee noin 3,8 prosenttia.

Aiempien vuosien palkkakertoimia

Vuoden 2022 palkkakerroin oli 1,501. Vuoteen 2021 verrattuna palkkakerroin nousi noin 2,46 prosenttia.

Vuoden 2021 palkkakerroin oli 1,465. Vuoteen 2020 verrattuna palkkakerroin nousi noin 1,3 prosenttia.

Lue myös uutinen ja blogi

Eläkepalkan harkinnanvarainen tarkistaminen

Harkinnanvarainen palkantarkistaminen voidaan mahdollisesti tehdä, jos ansiosi ovat alentuneet huomattavasti jostain poikkeuksellisesta syystä, kuten pitkäkestoisen sairauden takia. Tarkistuksessa eläkkeen perusteena olevaa palkkaa voidaan korjata tuolta ajalta.

Tarkistus koskee vain vuosien 1995-2004 välistä aikaa, jolloin olet työskennellyt julkisella alalla. Palvelussuhteesi on pitänyt olla voimassa ansioiden alentumisen aikana.

Voit pyytää eläkepalkan harkinnanvaraista tarkistamista eläkettä hakiessasi tai ennen eläkkeen hakemista vapaamuotoisella pyynnöllä. Pyynnöstä tulee käydä selville minä vuosina ja mistä syystä ansiot ovat alentuneet.

Eläkkeestä vähennettävät ensisijaiset etuudet

Eläkelaissa on määrätty tiettyjä etuuksia, jotka ovat ensisijaisia työeläkkeeseen nähden. Ensisijaisuus tarkoittaa, että eläkettä maksetaan vain siltä osin, kuin se ylittää ensisijaisen etuuden määrän.

Ensisijaisia etuuksia ovat mm. liikenne- ja tapaturmakorvaukset sekä sotilastapaturmakorvaukset.

Jos ensisijainen korvaus on suurempi kuin työeläke, ei työeläkettä jää samalta ajalta maksettavaksi lainkaan. Ilmoita eläkehakemuksella, jos saat tai haet korvausta tapaturman perusteella.