Toimimme huolellisesti ja tehokkaasti

toimimme tehokkaasti ja huolellisesti.jpg

 

Toimimme avoimesti ja rakennamme luottamusta Kevaan. Se edellyttää huolellista toimintatapaa.

Sitoudumme hyvän hallinnon periaatteisiin.

Toimimme avoimesti ja rakennamme luottamusta Kevaan. Se edellyttää huolellista toimintatapaa.

Sitoudumme hyvän hallinnon periaatteisiin.

Toimimme kustannustietoisesti. Huolellinen valmistelu ja hankintojen kestävyys ovat laadukkaan toiminnan perusta.

Valitsemme yhteistyökumppanit vastuullisuusperiaatteemme huomioiden.

Kiinnitämme erityistä huomiota tietosuojaan
ja -turvaan.

Kaikkea toimintaamme ohjaavat hallituksen hyväksymät toimintaperiaatteet
(Code of Conduct).

Toimintaperiaatteet

Kevan hallitus hyväksyi elokuussa 2022 Kevan toimintaperiaatteet, eli Code of Conductin. Henkilöstömme lisäksi Kevan valtuutetut ja hallituksen jäsenet sitoutuvat noudattamaan toimintaperiaatteita.

Toimintaperiaatteissa määritellään asiat, joissa haluamme ylittää lainsäädännön asettaman tason

 • Kevan perustehtävänä on vastata eläketurvan toteuttamisesta.
 • Lainsäädäntö ohjaa Kevan toimintaa.
 • Keva turvaa eläke-edut ja vakaan maksutason.
 • Asiakkaiden tarve ohjaa Kevan toimintaa.
 • Mieti ennen kuin klikkaat. Tietoturva ja tietosuoja ovat Kevan toiminnan ytimessä.
 • Torju eturistiriitoja, korruptiota ja lahjontaa.
 • Henkilöstön hyvinvointi on ykkönen.
 • Teet aidosti vastuullista työtä.
 • Viesti aktiivisesti, avoimesti ja läpinäkyvästi.
 • Toimi oikein. Keva pyrkii eettiseen toimintakulttuuriin, jossa kevalaiset toimivat oikein ja yhteisten arvojen mukaisesti.

 

Tutustu Kevan toimintaperiaatteisiin: Näin me Kevassa toimimme - 10 pitävää periaatetta

Tavoitteena kustannustehokkuus

Vastaamme kunta-alan eläkkeiden toimeenpanosta ja rahoituksesta yhdessä kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Lisäksi hoidamme valtion, evankelis-luterilaisen kirkon ja Kansaneläkelaitoksen toimihenkilöiden eläkkeiden toimeenpanon. Vuoden 2021 alusta Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan henkilökunnan eläketurvan toimeenpano siirtyi Kevan hoidettavaksi. 

Kustannustehokkuuttamme ei voi suoraan verrata yksityisen sektorin työeläkeyhtiöiden tehokkuuteen. Kun vertaillaan tilinpäätösten kokonaisliikekuluja (eivät sisällä sijoitustoiminnan kuluja) vakuutettujen määrään, menestymme hyvin.

Kevan liikekuluja pienentää se, että asiakkaamme määräytyvät lain perusteella. Meillä ei ole yksityisen sektorin TyEL-yhtiöiden tavoin uusasiakashankinnasta tai vakuutusten siirroista aiheutuvia markkinointikuluja tai jakelukanavista aiheutuvia kustannuksia. Asiakkaamme ovat keskimäärin TyEL-yhtiöiden asiakkaita suurempia, ja eläkevakuuttaminen on kustannustehokkaampaa henkilöstömäärältään isoissa organisaatioissa.

22kustannustehokkuus

Ohjeet ehkäisevät väärinkäytöksiä

Sijoitamme eläkevastuurahaston varat turvaavasti ja tuottavasti. Lisäksi huolehdimme arvopaperimarkkinoiden toimintaan liittyvän lainsäädännön noudattamisesta. Sisäpiirintiedon väärinkäytön kieltävän lainsäädännön ja viranomaismääräysten lisäksi noudatamme Kevan sisäpiiriohjetta.

Kevan hallitus hyväksyi lähipiiriliiketoimintaa ja eturistiriitatilanteiden hallintaa koskevat ohjeet vuonna 2015.

Vastuullisia hankintoja

Pyrimme vähentämään energian ja materiaalien käyttöä sekä haitallisia ympäristövaikutuksia tuotteiden, palvelujen ja rakennusten koko elinkaaren aikana.

Kevan yksiköt tekevät hankintansa itsenäisesti, ja yksiköt vastaavat hankinnoistaan sekä niiden vastuullisuudesta. Lakiyksikkömme avustaa tarvittaessa tuotteiden ja palvelujen kilpailutukseen liittyvissä juridisissa kysymyksissä.

Kevaan rekrytoitiin vuonna 2022 hankinta-asiantuntija, joka aloitti tehtävässään tammikuussa 2023.

Voimme käyttää hankinnoissa Hanselin palveluita, ja Hansel ottaa huomioon vastuullisuusnäkökulmat.

Kevan hankinnoista ilmoitetaan HILMAssa hankintalainsäädännön (Finlex.fi) mukaisesti.

Riskienhallinta ja varautumissuunnittelu

Haluamme turvata vakuutettujen ja eläkkeensaajien oikeudet  kaikissa tilanteissa. Sen takia teemme riskienhallintatyötä, jonka tavoitteena on toiminnan ja prosessien kehittäminen sekä Kevan tavoitteiden saavuttamisen tukeminen.  

Riippumaton riskienhallintatoiminto valvoo ja tukee Kevan riskienhallintaperiaatteiden ja -prosessin toteuttamista sekä ylläpitoa.

Kevassa on compliance officer ja sijoitustoiminnan compliance officer. Compliance officer raportoi hallintojohtajalle, toimitusjohtajalle, riskienhallinnan johtoryhmälle, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnalle ja hallitukselle. Sijoitustoiminnan compliance officer raportoi hallintojohtajalle, toimitusjohtajalle, sijoitustoiminnan johtoryhmälle, riskienhallinnan johtoryhmälle, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnalle ja hallitukselle.

Tavoitteena palvelujen jatkuminen 

Teemme varautumissuunnitelmia sekä Keva-tasolla että eri toiminnoissa, ja suunnittelun ensisijaisena tavoitteena on  turvata eläkkeiden maksaminen ja muut keskeiset palvelumme myös mahdollisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Huolehdimme yksityisyyden suojasta ja tietoturvasta

Turvaamme tiedon luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden. Huolehdimme yksityisyyden suojasta ja vahvistamme kaikkien kevalaisten tietoturvaan liittyvää tietoisuutta ja osaamista.

Nämä tietosuojan keskeiset linjaukset ovat osa Kevan toimintatapaa, Code on Conductia. 

Henkilötietojen käsittely perusteltua

Käsittelemme henkilötietoja, joita on säilytettävä hyvin pitkään tai ikuisesti. Tiedon näkemiseen tai käyttämiseen pitää olla työtehtävien hoitamisen kannalta perusteet. Henkilötietojen selailusta ja käyttämisestä jää merkintä lokeihin, joiden perusteella voimme tarvittaessa selvittää, kuka tietoja on käsitellyt.

Henkilöasiakkailla on myös oikeus pyytää tietoa, kuka hänen tietojaan on katsonut. Tietosuoja­asetuksen ja julkisuuslain mukaisen tietopyynnön voi Kevassa tehdä lomakkeen avulla, joka
 ohjaa tietopyynnön tekijää niin, että pyyntö tulee Kevaan heti oikeassa muodossa ja siinä on tarvittavat tiedot.

Tietopyyntö henkilötietojen tarkastamiseksi

Henkilöasiakkaiden verkkopalveluissa eli Omat eläketietosi -palvelussa käytetään pankkitunnisteisiin perustuvaa vahvaa tunnistautumista ja allekirjoittamista.

Lokitiedot hallinnassa

EU:n tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n toimeenpanemiseksi kaikki tietojärjestelmämme on luokiteltu. Tietojärjestelmillä on nimetyt omistajat, jotka vastaavat järjestelmän sisältämien tietojen käsittelystä. Näin varmistamme, että järjestelmät tuottavat myös henkilötietojen suojan kannalta riittävät lokitiedot.

 • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä: Tietosuoja

Käyttäjillä vahva tunnistautuminen

Kevalaiset voivat liittyä Kevan sisäverkkoon, tietojärjestelmiin ja tiedostoihin käyttämällä ns. tunnistettuja laitteita. Jos kevalainen haluaa käyttää muita kuin Kevan laitteita, häneltä vaaditaan erityinen tunnistautuminen, autentikointi.

Vahva tunnistautuminen takaa, etteivät ulkopuoliset pääse esimerkiksi Kevan sähköposteihin tai O365-palveluihin.

Tietoturvaloukkaukset

Henkilötietojen tietoturvaloukkaukset jaetaan tietosuojaherätteisiin (tapahtuma, jossa on riski tietosuojaloukkauksen tapahtumiselle) ja tietosuojatapahtumiin (tietosuojaloukkaus on tapahtunut eli henkilötietojen käsittelyssä tapahtunut säännösten vastainen poikkeama). 

Vuoden 2023 aikana tapahtui 14 tietosuojaherätettä ja 13 tietosuojatapahtumaa. 

Tietotilinpäätös

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisena vastuullisena rekisterinpitäjänä Keva vastaa siitä, että yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja periaatteita henkilötietojen käsittelystä noudatetaan ja vaatimustenmukaisuus on kyettävä osoittamaan. Tietotilinpäätös on yksi keino täyttää osoitusvelvollisuus.

Kevan tietotilinpäätös 2022 .pdf (360 kb)