Olemme uudistuva, vastuullinen ja hyvinvoiva työyhteisö

uudistuva, vastuullinen ja hyvinvoiva työyhteisö.jpg

 

Työyhteisömme ytimessä ovat luottamus, oikeudenmukaisuus ja erilaisuuden arvostaminen.

Luomme mahdollisuuksia kehittyä, oppia uutta ja edetä uralla.

Työelämän muuttuessa tunnistamme liiketoiminnan tarpeet, ne ohjaavat osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämistä.

Edistämme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta sekä monimuotoisempaa työelämää.

Huolehdimme työkyvystä.Emme hyväksy epäasiallista käytöstä.

Strategiset tavoitteet ohjaavat henkilöstöjohtamista

Kevalla on vuoteen 2027 tähtäävä strategia. Strategia edellyttää mm. entistä tehokkaampaa toimintaa ja Kevan uudistumista.

Osaamista kehitetään jatkuvasti, työhömme tulee lisää kehittämistehtäviä ja rutiiniluonteisia tehtäviä pyritään automatisoimaan. Työt edellyttävät itsensä kehittämistä ja asiakkuusajattelun korostamista.

Kevan hallitus asetti vuonna 2019 henkilötyövuosille nk. kehykset seuraaviksi kolmeksi vuodeksi. Kehysten mukaan kevalaisten määrä vähenee luonnollisen poistuman verran. Näin ennakoimme sitä, että automaatio vähentää rutiiniluonteisia tehtäviä. Samaan aikaan tuetaan kevalaisten uudelleensijoittumista Kevan sisällä uusiin ja erilaista osaamista vaativiin tehtäviin. 

Perustietoa kevalaisista

  • Henkilöstön määrä vuoden 2023 lopussa oli 502 (492 vuonna 2022). Määräaikaisia tästä oli 22 henkilöä. 
  • Kokonaisuudessaan henkilöstön työpanos oli 475,7 henkilötyövuotta (468,1 htv vuonna 2022). 
  • Kevan henkilöstöstä naisia oli 65,4 prosenttia. Keski-ikä oli 49,2 vuotta. 
  • Vakinaisesta työsuhteesta lähti 18 henkilöä ja vakinaisia työntekijöitä palkattiin 19 henkilöä. 
  • Määräaikaisiin työsuhteisiin palkattiin vuoden aikana 30  henkilöä, joista osa oli kesätyöntekijöitä.
  • Henkilöstön koulutukseen käytettiin 1 969 päivää, joka oli 3,9 htp/henkilö. Koulutuspäivien tilastoitu määrä on lisääntynyt (1 379 henkilötyöpäivää ja 2,8 htp/henkilö vuonna 2022).

Henkilöstön tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu

Jokainen kevalainen on oikeutettu tehtäviin ja asemaan katsomatta saamaan esimiehiltään, alaisiltaan ja työtovereiltaan hyvän, arvostavan ja kunnioittavan kohtelun. Tämä ja muut yleiset periaatteet henkilöstön kohtelusta on kirjattu Kevan toimintaperiaatteisiin, Code of Conductiin.

Seuraamme yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden toteutumista säännöllisesti henkilöstökyselyissä ja tasa-arvoselvityksissä.

Tavoitteena oikeudenmukainen palkkausjärjestelmä

Kevalaisilla on sopimuspalkat, ja vuonna 2019 saimme valmiiksi HAY Groupin (nykyisin Korn Ferry) pisteytysmenetelmään perustuvan tehtävien kuvauksen, vaativuusluokittelun ja -tasojen keskinäisen suhteuttamisen.

Luokittelun ja pisteytyksen tavoitteena on entistä läpinäkyvämpi ja oikeudenmukaisempi palkkausjärjestelmä, ja luokitusta käytetään tehtävien muuttuessa ja erilaisten palkanjärjestelyvarojen kohdentamisessa. Päätöstä palkkauksen sitomisesta HAY-luokitukseen ei ole Kevassa tehty. Palkkausjärjestelmän kehittäminen on vuorossa tulevina vuosina.

Tulospalkkioiden perusteena on hallituksen asettamien tavoitteiden saavuttaminen. Vuonna 2018 tehtiin tulospalkkiouudistus, jolla tavoitellaan entistä yhtenäisempää ja läpinäkyvämpää suorituksen arviointia ja siihen perustuvaa palkitsemista. Vuonna 2023 koko henkilöstö oli tulospalkitsemisen piirissä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus

Kevan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma uudistettiin vuonna 2022. Nykyinen suunnitelma on kaudelle 2023-2024.   

Kevassa edistetään eri ikäisten tasapuolista kohtelua, ja jatkossa kiinnitetään enemmän huomiota myös muiden tekijöiden kuten eri kansalaisuuksien, kielten, uskontojen, vakaumusten, mielipiteiden, vammaisuuden ja seksuaalisen suuntautumisen monimuotoisuuden edistämiseen. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat tärkeitä mm. rekrytointiprosesseissa.  

Selkeät palkkaerot

Kevan työntekijöistä 65 % on naisia. Vuoden 2023 lopussa johtoryhmässä oli henkilöstön edustaja mukaan lukien kolme naista ja kuusi miestä.  

Mediaanipalkoissa ei käytännössä ole eroa sukupuolten välillä, kun eroja tarkastellaan vaativuusluokittain. Toisissa vaativuusl uokissa ero on naisten hyväksi ja toisissa miesten. Vaativuus luokittain tarkasteltuna naisten mediaani palkat olivat 99,9 % miesten mediaanipalkoista.

Koko Kevan tarkastelussa miesten mediaanikuukausipalkka­oli­ 5­632­€ ­ja ­naisten ­4­459 €. Ero johtuu siitä, että alemmin palkatuissa vaativuusluokissa on selkeästi enemmän naisia kuin miehiä ja ylemmissä vaativuusluokissa sukupuolten välinen jakauma on hieman miesvoittoinen.

 23naisten_miesten-palkat.jpg

Sairauspoissaolot 

Kevalainen oli vuonna 2023 sairaana keskimäärin 6,3 (vuonna 2022 6,6 työpäivää). 

23sairauspoissaolot.jpg

23tapaturmat ja tk.jpg

 

Strategiatyö ja toimintakulttuurin kehittäminen

Kevan strategiaa päivitettiin keväällä 2022. Strategiassa otettiin huomioon aiempaa korostuneemmin vastuu henkilöstöstä.

Merkittävät strategiset teemat ovat työntekijäkokemus ja työntekijöiden hyvinvointi. Strategiassa korostuvat myös oppiminen ja oikea osaaminen menestyksen varmistajina. Henkilöstöresurssin määrää vähennetään strategiakaudella hallitusti luonnollista poistumaa hyödyntäen ja samalla varmistetaan osaamisen siirtyminen.

Strategiakaudella 2022–2027 kiinnitetään erityistä huomiota monimuotoisuuden edistämiseen. Kevassa sitoudutaan yhdessä kaikilla tasoilla epäasiallisen käytöksen ja häirinnän nollatoleranssiin. Kauden aikana viedään johtamisen ja asiantuntijatyön kulmakivet osaksi arkea.

22johtamisen ja asiantuntijatyön kulmakivet