Eläkkeiden rahoitus

Eläkkeiden rahoitus pohjautuu eläkemaksuihin ja sijoitustuottoihin.

Vuonna 2017 Kevan saamat eläkemaksut olivat ensimmäistä kertaa pienemmät kuin maksetut eläkkeet. Tämä ero kasvaa varsin nopeasti tulevina vuosina. Siksi Keva-lain mukaisessa järjestelmässä joudutaan käyttämään yhä enemmän sijoitusten tuottoja ja tulevaisuudessa myös pääomia eläkkeiden rahoittamiseksi.

Työeläkerahojen kiertokulku 2022.jpg

Rahoituslaskelmien mukaan seuraavalla vuosikymmenellä rahaston varoja ja tuottoja käytetään nykyrahassa keskimäärin noin 1,3 miljardia euroa eli vuosikymmenen aikana noin 13 miljardia euroa. Rahaston varojen käyttö eläkkeiden maksamiseen kiihtyy 2030-luvulla, jolloin yli neljännes eläkemenosta rahoitetaan rahaston varoista. Eläkejärjestelmän maksuvalmius ja sen varmistaminen edellyttävät sijoitustoiminnalta sijoitusmarkkinoiden heilahtelujen lisäksi varautumista muun muassa rahoituspohjaa koskevien riskien toteutumiseen. 

Eläkemaksun taso määräytyy etuusperusteisen eläkejärjestelmän velvoitteiden perusteella ja se kestää sukupolvien yli. Eläkejärjestelmän varojen ja odotettavissa olevien maksutulojen tulee olla tasapainossa odotettavissa olevien eläkemenojen kanssa. Eläkemaksu pidetään vakaana käyttämällä rahastoa enemmän eläkemenon huippujen aikaisten menojen rahoittamiseen.

Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän maksutarve on suurempi kuin yksityisen sektorin TyEL-järjestelmässä. Tähän ovat syynä muun muassa ennen vuotta 1995 kertynyt, TyEL:ä parempi eläketurva, kuntasektorin työntekijöiden naisvaltaisuus, vanhempi ikäjakauma ja pidempi elinajanodote.

Eläkemaksuja kerätään nykyisin sekä palkkojen että eläkemenojen perusteella. Kaikki työntekijät maksavat palkoistaan yksityisen sektorin maksuprosenttien mukaisen osuuden. Työnantajat maksavat maksamiensa palkkojen perusteella palkkaperusteista eläkemaksua, joka sisältää työnantajakohtaisen työkyvyttömyyseläkemaksun. Lisäksi työnantajat maksavat erillistä eläkemenoperusteista maksua ennen vuotta 2005 kertyneiden, maksussa olevien eläkkeiden aiheuttamien eläkemenojen perusteella.

Palkkaperusteisen eläkemaksun komponentit määrätään siten, että ne vastaisivat yksityisen sektorin TyEL-maksun tasoa. TyEL-tason ylittävä maksu kerätään eläkemenoperusteisella maksulla.