Keva Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus
Kirsi Keskitalo:

Kun yksinkertaisia ratkaisuja ei ole

Blogi 24.11.2020 Kirsi Keskitalo
Keva Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus

Kevan tärkein tehtävä sijoittajana on hoitaa edunsaajiemme eli nykyisten ja tulevien eläkeläisten varallisuutta. Tämä vastuu ulottuu vuosikymmenien päähän, mikä ohjaa sijoitustoimintaamme ja vaatii kärsivällisyyttä. Eläkesijoittaminen ei ole pikavoittoja hakevan laji.

Ilmastonmuutos on aikamme pirullinen haaste. Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti ilmaston lämpeneminen tulisi saada rajattua alle 1,5 asteen. Tämä edellyttää fossiilisten polttoaineiden käytön merkittävää vähentämistä globaalisti. Ratkaisut eivät kuitenkaan ole yksinkertaisia.

Sijoittamisessa useita tarkastelukulmia

Ilmastovaikutukset ovat Kevan kaltaiselle pitkän aikavälin sijoittajalle yksi - vaikkakin merkittävä - ympäristöön liittyvä arviointinäkökulma. Muita keskeisiä ovat esimerkiksi puhtaan veden ja muiden luonnonvarojen rajallisuus. Vastuullisuuteen sijoitustoiminnassa liittyvät myös yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan huomioiminen. Joskus nämä tärkeät näkökulmat voivat olla keskenään ristiriitaisia.

Kevassa ilmastonmuutoksen vaikutuksia arvioidaan osana sijoituspäätöksiä. Yksittäisten mittareiden tarkastelu olisi liian suppea näkökulma sijoituskohteiden riskien ja mahdollisuuksien ymmärtämisessä. Sijoittajien tällä hetkellä käytettävissä oleviin mittareihin liittyy lisäksi vielä paljon epävarmuutta. Ilmiön tutkimus, mittausmenetelmät ja sijoittajille saatavilla olevat työkalut kehittyvät kuitenkin kovaa vauhtia.

Seuraamme alan kehitystä ja integroimme pitkällä aikavälillä parhaita menetelmiä sijoitusanalyysin tueksi. Erityisesti eteenpäin katsovat, tulevaisuuden arviointiin keskittyvät menetelmät ovat eläkesijoittajan näkökulmasta mielenkiintoisia.

Vaikuttaminen keinona

Pitkän aikavälin tavoitteenamme on ymmärtää ilmastovaikutusten merkitystä Kevan sijoitusomaisuuden osalta. Uskomme, että hahmottamalla ilmastovaikutusten merkitystä kokonaisuuden näkökulmasta meidän on mahdollista tunnistaa olennaisimmat alueet ja kohdistaa resurssimme tehokkaammin myös vaikuttamistyössämme aktiivisena omistajana.

Vaikutamme omistamiimme yrityksiin suoraan. Reaalisijoitusten, kuten kiinteistöjen kautta eläkesijoittajalla on suoraviivaisin mahdollisuus pienentää reaalimaailman päästöjä. Keva on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet suorissa kiinteistösijoituksissaan energiankäytön tehostamiselle ja paikallisesti kiinteistöillä tuotetun uusiutuvan energian osuudelle tavoitteenaan hiilineutraali energiankäyttö vuoteen 2030 mennessä. Keva on mukana kansainvälisessä Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksessa ja on Helsingin kaupungin ilmastokumppani.

Vaikutamme omistamiimme yrityksiin myös omaisuudenhoitajiemme kautta. Vuonna 2019 heillä oli meneillään yli 1000 tavoitteellista vuorovaikutusprosessia. Ympäristöasiat ovat kasvavasti näissä mukana. Lisäksi he osallistuivat yli 2 000 yhtiökokoukseen 73 eri maassa.

Olemme viime vuosina lisänneet osallistumistamme myös ryhmävaikuttamisen aloitteisiin, mm.:

Olemme jättäneet lukuisia sijoituksia tekemättä vastuullisuudessa havaittujen puutteiden vuoksi. Silti laaja-alaiseen poissulkemiseen perustuva sijoittaminen ei nähdäksemme parhaalla tavalla sovellu edunsaajiemme edun kannalta pitkällä aikavälillä, vaan parempi tapa on kokonaisvaltaisempi tarkastelu.

Katse tulevaisuuteen

Siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan vaatii yrityksiltä suurta muutosta, ja siihen ne tarvitsevat pitkän aikavälin omistajia. Jos pitkäjänteisiä omistajia ei muuttumassa oleviin yhtiöihin löydy, voi muutos jäädä kokonaan toteutumatta.

Voi myös kysyä, onko mitään vaikutusta sillä, että sijoittaja myy osakkeet toiselle sijoittajalle - mahdollisesti vähemmän kestävyysasioista kiinnostuneelle. Tällöin yritys ei kohtaa omistajiensa taholta painetta muutokseen.

Myös arvioinnissa käytettävillä mittareilla on merkitystä. Menneisyyteen peilaavat mittarit, kuten yritysten edeltävältä vuodelta raportoima liikevaihto tai energiantuotanto, ovat jo tänään vanhentuneita, kun meidän sijoittajana pitäisi pystyä katsomaan tulevaisuuteen.

Kevassa seuraamme ja arvioimme sijoituskohteiden ilmastoriskiä usealla eri mittarilla, mutta emme ole halunneet kiinnittää mihinkään niistä erillistä politiikkaa. Yhden mittarin tarkastelu on liian suppea näkökulma ilmastonmuutoksen riskien ja mahdollisuuksien tarkastelussa.

Keva on jo vuosia tehnyt työtä sen eteen, että vastuullisuusnäkökulmat olisivat aidosti osana sijoituskohteiden arviointia. Otamme asteittain käyttöön pitkäjänteiseen sijoittamiseen soveltuvia menetelmiä, joilla voidaan päästä yksittäisiä politiikkoja ja poissulkemisia vaikuttavampiin lopputuloksiin niin suomalaisen eläkkeensaajan kuin ilmastonmuutoksen ja ympäristön kannalta.

Kirjottaja Kirsi Keskitalo
Kirsi Keskitalo Apulaisjohtaja, vastuullinen sijoittaminen Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia