Keva Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus
Mikko Koskela:

Riski vai mahdollisuus?

Blogi 18.5.2018 Mikko Koskela
Keva Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus

Eläkerahaston vastuut ulottuvat vuosikymmenien päähän. Vastuullisen sijoittamisen lähtökohta Kevassa on eläkevastuun hoitaminen. Huolimatta Kevan hyvästä historiallisesta sijoitustuotosta, sijoituksilla katettavat, tulevien vuosikymmenien nettomenot ovat selvästi eläkerahaston tämän hetken arvoa suuremmat. Tämä korostaa eläkesijoittajan tavoitetta saavuttaa eläkevastuiden kannalta riittävä tuotto pitkällä aikavälillä.

Vuonna 2017 Kevan sijoittamisen -ja sen ohella vastuullisen sijoittamisen ESG (Environmental, Social, Governance) strategia kehittyi. Myös tavoitteet tarkentuivat. Julkiset periaatteet auttavat sidosryhmiä ymmärtämään sijoitustoiminnan valintoja.

Kaikki nämä periaatteet ja tavoitteet ovat saatavilla Kevan verkkosivuilla:

Näin sijoitamme -keskustelupaperi (77 kb) Vastuullisen sijoittamisen periaatteet.pdf (118 kb)

 
Vastuullisen sijoittamisen tavoitteet ohjaavat käytännön kehitystä seuraavalle 3-5 vuodelle. Keskeisiä tavoitteita ovat esimerkiksi vaiheittainen ESG-indekseihin siirtyminen passiivisalkuissa, kestävän kehityksen salkun perustaminen ja kiinteistösijoitusten ympäristötavoitteet.

Tavoitteiden pohjana pitkän aikavälin kehityskulut

ESG-riskit ja -mahdollisuudet ovat valtaosin pitkän aikavälin ilmiöitä ja vastuullinen sijoittaminen on erottamaton osa pitkän aikavälin sijoitustoimintaa.

Tavoitteiden pohjaksi tehtiin syksyllä 2017 megatrendi-kartoitus yhteistyössä yhteensä noin 70 sisäisen ja ulkoisen velka- ja osake- omaisuudenhoitajan kanssa World Economic Forumin riskiraportin pohjalta.

Kyselyssä käsitellyt megatrendit olivat:

  • keskiluokan vaurastuminen kehittyvissä talouksissa
  • väestön ikääntyminen
  • kaupungistuminen
  • lisääntyvä riippuvuus tietoverkoista
  • ilmastonmuutos
  • kasvava taloudellinen eriarvoisuus
  • yhteiskunnan polarisaatio.

On Kevan perustehtävän mukaista harkitusti sijoittaa kohteisiin, jotka hyötyvät pitkän aikavälin muutostrendeistä.

Tutkimuksessamme kasvava taloudellinen eriarvoisuus ja yhteiskuntien polarisaatio nähtiin pääosin riskeinä. Toisaalta esimerkiksi ilmastonmuutos, ikääntyminen ja lisääntyvä riippuvuus tietoverkoista nähtiin enemmän mahdollisuutena kuin riskinä erityisesti Eurooppaan keskittyvien sijoittajien keskuudessa.

Miksi sijoittajat näkevät maailmanlaajuisissa riskeissä mahdollisuuksia?  Yritystoimintaa syntyy uusien tarpeiden pohjalta. Esimerkiksi ymmärrys ilmastonmuutoksesta ja siihen liittyvästä sääntelystä todennäköisesti edelleen kasvattaa ympäristöystävällisen teknologian tarjontaa ja kysyntää. Vaikkapa ikääntymisen, kehittyvien maiden kaupungistumisen tai tietoturvan ongelmien ratkaisut saattavat sijoittajan näkökulmasta olla mahdollisuuksia. 

Trenditutkimus toimi pohjana ’Vastuullinen sijoittaminen omaisuuslajeittain’ -dokumentissa esitetylle tavoitteelle lisätä kestävän kehityksen ratkaisuja sijoitussalkussa vuosina 2018-2020. Kestävän kehityksen ratkaisut tarkoittavat sijoituksia yrityksiin, jotka hyötyvät mainitusta pitkän aikavälin kehityskuluista.

Määrätietoista kehitystä yli ajan

Omaisuusluokkien tarjoamat tuotot ja riskit ovat vaihdelleet historiallisesti. Tuottoja ja riskejä voidaan jossain määrin ennakoida keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä, kun taas lyhyellä aikavälillä se on vaikeaa. Tästä syystä sijoitusomaisuus on laajasti hajautettu. Myös vastuullisen sijoittamisen periaatteiden johtavana ajatuksena on integroida vastuullisuus osaksi sijoitusprosessia, ei niinkään yritysten tai toimialojen poissulkeminen sijoituskohteena.

Sijoituskohteiden kotimaissa on lukuisia lainsäädännöllisiä, kulttuurillisia, eettisiä ja uskonnollisia tulokulmia. Esimerkiksi kehittyvien markkinoiden sijoituksia Kevalla on kohtuullisen paljon. Pelkästään osakesalkkumme yhtiöissä on työntekijöitä noin 100 miljoonaa. Salkun laajuus johtaa siihen, että aika ajoin, salkusta löytyy vastuullisuuteen liittyviä riskejä. Vastuullisuuteen liittyvät ESG-riskit herättävät usein huolestuneisuutta sidosryhmien keskuudessa ja julkisuudessa. Lisäksi eri sidosryhmät usein keskittyvät eri asioihin. Tästäkin syystä periaatteiden julkisuus on tärkeää.

Kevan lähestymistapa lähtee perustehtävästä ja aikajänne kaikessa toiminnassa on pitkä. Esimerkiksi aktiiviset salkun ESG-profiilin muutokset tapahtuvat pitkän ajanjakson kuluessa ja asetettujen tavoitteiden pohjalta. Sijoitustoimintaa, jonka tavoite on kymmenien vuosien päässä, ohjataan rauhallisin liikkein.

Sivuillamme myös

Kirjottaja Mikko Koskela
Mikko Koskela Apulaisjohtaja, suorat osakesijoitukset

Kirjoitan sijoittamisen vastuullisuudesta, pitkän tähtäimen sijoittamisesta sekä havainnoista näiden teemojen ympärillä.

Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia