Keva Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus
Mikko Koskela:

Sijoittaminen ei ole pikamatka vaan ultramaraton

Blogi 14.12.2017 Mikko Koskela
Keva Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus

Kevan vastuullisen sijoittamisen lähtökohta on eläkevastuiden hoitaminen yli sukupolvien. Eläkerahasto koostuu nykyisten ja tulevien eläkkeensaajien maksamista eläkemaksuista ja niiden tuotosta. Sijoituksilla katettavat, tulevien vuosikymmenien eläkemenot ovat rahaston tämän hetken arvoa suuremmat. Siksi pitkän aikavälin tuotot ovat tärkeitä. 

Vastuullisen sijoittamisen mekanismeilla voidaan pitkällä aikavälillä pienentää sijoitusten riskiä ja kasvattaa tuottoa. Tämä on todettu monissa tutkimuksissa. Uskomme myös, että vastuullisuusnäkökulman huomioiminen pienentää Kevan sijoitusomaisuuden luontoon ja sosiaaliseen ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. Sijoituskohteiden vastuullisuuteen liittyvät ESG (Environmental, Social, Governance)-riskit ja mahdollisuudet ovat usein ajallisesti kaukana.

Vaikutuksia yhteiskuntaan ja ympäristöön 

Sijoittamisen aikajänne on pitkä. Esimerkiksi sijoitus kehittyville markkinoille saattaa olla satsaus pitkän aikavälin kasvuun, mutta myös sijoitus rakenteiltaan kehittymättömämpään yhteiskuntaan ja vähemmän kehittyneeseen energia-infrastruktuuriin. Toisaalta pääoma voidaan myös nähdä pitkän aikavälin tuotannontekijänä, jolla on yli ajan myönteinen vaikutus yhteiskuntien rakenteisiin.

Ympäristöasioissa sijoituskohteen riskejä voivat olla esimerkiksi sakot, puhdistuskustannukset tai maineen heikentyminen. Päästöhinnoittelun nousu voi myös olla riski paljon luonnonvaroja kuluttavalle teollisuudelle. Toisaalta sijoittaja voi hyötyä investoinneista luonnonvaroja säästävään tuotantoon. Moni yhtiö tuottaa ratkaisuja, jotka tehostavat resurssien käyttöä. 

Sijoituskohteen yhteiskuntavastuun heikko hoito voi aiheuttaa korvauskustannuksia, henkilöstön suurta vaihtuvuutta tai maineen heikentymistä. Hyvin hoidettu yhteiskuntavastuu saattaa sen sijaan johtaa pienempiin raportointivaatimuksiin ja kustannussäästöihin, työntekijöiden parempaan pysyvyyteen tai parempaan maineeseen. Sosiaalisten ongelmien pienentämiseen tarkoitetut tuotteet ja teknologiat voivat olla sijoittajalle myös mahdollisuus. 

Sijoittamisen vastuullisuus naulattu eläkkeiden maksukyvyn turvaamiseen

Olemme reilun vuoden ajan kehittäneet uutta sijoitusstrategiaa ja sijoittamisen vastuullisuutta rinnakkain. Johtavana ajatuksena on, että sijoittamisen vastuullisuus liittyy kiinteästi Kevan perustehtävään eli nykyisten ja tulevien eläkkeiden maksukyvyn turvaamiseen.

Vastuullisen sijoittamisen strategian toteutuksen keskeiset osat ovat tarkempi sijoitusriskien mittaus, vaikuttamismekanismien tehostaminen ja dokumentointi.

Mittaa, analysoi ja integroi

Salkun vastuullisuuden mittaaminen ja menetelmät kehittyvät voimakkaasti. Samasta ilmiöstä voi tulla erilaisia tuloksia eri menetelmillä, ja myös sijoituskohteiden kohtaamat oleelliset ESG-riskit ja mahdollisuudet saattavat muuttua ajan kuluessa. Lisäksi markkina-arvot heiluvat voimakkaasti. Näistä syistä aktiiviset salkun ESG-profiilin muutokset tapahtuvat kärsivällisesti yli ajan.

Omaisuusluokat ovat erilaisia. Myös se, onko kyseessä itse hoidettu vai ulkoistettu sijoitus vaikuttaa toimintatapaan.

Esimerkiksi itse hoidetuissa osakesijoituksissa käytämme lukuisilta yhteistyökumppaneilta saatua analyysiä ja tarvittaessa olemme suoraan yhteydessä yritykseen. Ulkoistetuissa osakesijoituksissa ESG-asiat on integroitu ulkoistusprosessin hankintavaiheeseen ja seurantaan sekä keskusteluihin salkunhoitajien kanssa. Kiinteistösijoituksissa vastuullisuus liittyy erityisesti energiatehokkuuteen.

Lähtien Kevan perustehtävästä, pyrimme ymmärtämään pitkän aikavälin ESG-riskejä ja -mahdollisuuksia. Uskomme, että keskittyminen sijoitusriskin ja/tai tuoton näkökulmasta relevantteihin tekijöihin pienentää yli ajan myös Kevan sijoitusomaisuuden luontoon ja sosiaaliseen ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.

Kirjottaja Mikko Koskela
Mikko Koskela Apulaisjohtaja, suorat osakesijoitukset

Kirjoitan sijoittamisen vastuullisuudesta, pitkän tähtäimen sijoittamisesta sekä havainnoista näiden teemojen ympärillä.

Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia