Tutkimukset työurien tueksi

Tutkimuksemme tuottavat monipuolista ja luotettavaa tietoa julkisen sektorin muutoksesta, työhyvinvoinnista ja sen johtamisesta sekä työkyvyn ylläpitämisestä.

Tietoa voivat hyödyntää kaikki työhyvinvoinnista ja sen kehittämisestä kiinnostuneet: työntekijät, esimiehet, asiantuntijat ja poliittiset päättäjät.

Ajankohtaista: Keva tutki työhyvinvointia julkisen alan työpaikoilla

Olemme julkaisseet uudet tutkimustulokset julkisen alan työpaikkojen työhyvinvoinnista tammikuussa 2023.

Tutkimuksesta käy ilmi, että samalla kun valtaosa julkisen alan työntekijöistä kokee fyysisen työkykynsä hyväksi tai erinomaiseksi, henkiset voimavarat heikkenevät edelleen monella alalla.

Lataa tutkimusraportti Julkisen alan työhyvinvointi (pdf):

Julkisen_alan_tyohyvinvointi_2022.pdf (1778 kb)

Kevan tutkimusjohtaja Laura Pekkarinen kertoo tutkimuksen keskeisistä tuloksista alla olevilla videoilla.


Tutustu verkkotyökaluun ja vertaa tutkimusten tuloksia

Tutkimusten tulokset eri vuosilta on koottu kevatutkii.fi-verkkosivulle, jossa voi hakea ja vertailla tutkimustietoa. Tietoa voi tarkastella mm. vertailemalla  kuntien, valtion ja evankelis-luterilaisen kirkon työntekijöiden kokemuksia työoloista:
Kevatutkii-nostokuva.jpg
- eri vuosina
- ammattialoittain
- ikäryhmittäin
- sukupuolittain
- esimiesaseman ja työsuhteen määräaikaisuuden mukaan.

Siirry Kevatutkii-verkkotyökaluun

Työkyvyn johtamisen ja työterveysyhteistyön tutkimus

Kevan valtakunnallinen ”Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatioissa” -tutkimus toteutetaan keväällä 2023.

Tutkimus on toteutettu aiemmin vuosina 20152018. ja 2021:

Tutkimusteemat ja -julkaisut

Alla aikaisempia tutkimusjulkaisuja tutkimusteemoittain. Voit tilata ennen vuotta 2020 valmistuneita tutkimusraportteja myös postitse verkkolomakkeella. 

Katso myös Kevan kokoamia tilastotietoja: Tilastot ja ennusteet

Julkisen alan työhyvinvointi

Tuotamme ajankohtaista tietoa julkisen alan eri ammattialojen ja eri ikäisten työhyvinvoinnista sekä työolojen muutoksesta. Kunta- ja kirkon aloilla tutkimus on tehty vuodesta 2014 alkaen, vuodesta 2018 alkaen mukana tutkimuksessa ovat myös valtion virastot ja vuodesta 2022 alkaen hyvinvointialueet.

Tutkimuksen tuloksia

Julkisen alan työhyvinvointitutkimus 2022 -tulokset

Julkisen_alan_tyohyvinvointi_2022.pdf (1778 kb)

Julkisen alan työhyvinvointitutkimus 2020 -tulokset

Olemme tutkineet julkisen alan työntekijöiden työhyvinvointia ja työoloja vuodesta 2014 alkaen. Edellisen, vuonna 2020 tehdyn tutkimuksemme tulokset on julkaistu 11.3.2021.

Julkisen alan työhyvinvointitutkimus 2018 -tulokset

Tutkimusraportti Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018.pdf (1058 kb)

 

Työkyvyn johtaminen ja työterveysyhteistyö

Seuraamme, miten erilaisissa julkisen alan organisaatioissa tuetaan henkilöstön työkykyä ja työuria johtamisen keinoin. Kartoitamme myös työterveyshuollon järjestämistä, toimintaa ja yhteistyötä työurien tukemisessa.

Kunta-, valtion ja kirkon organisaatioissa henkilöstön työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyvää tietoa kerätään laajasti johtamisen tueksi. Myös henkilöstön osaamistarpeita muutoksessa ennakoidaan aiempaa useammin. Kerättyä tietoa ei kuitenkaan aina osata muuttaa tavoitteelliseksi toiminnaksi.

Toisaalta organisaatioilla on hyviä toimintatapoja työurien tukemiseksi. Esimerkiksi työkyvyn varhainen tuki on käytössä yli 90 prosentilla organisaatioita. Tehostettu tuki työkyvyn heiketessä ja paluun tuki pitkän poissaolon jälkeen ovat käytössä aiempaa yhteneväisemmin.

Tutkimus on toteutettu vuonna 2021 ja sitä ennen vuosina 2018 ja 2015.

Tutkimuksen tuloksia

Tutkimusraportti_Tyokyvyn johtaminen ja tyoterveysyhteistyo julkisen alan organisaatioissa vuonna 2021.pdf (598 kb)

 

Tutkimusraportti Työkyvyn strateginen johtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatioissa vuonna 2018.pdf (751 kb)

 

 

Työkykyä tukevia toimintatapoja

Ammatillisen kuntoutuksen onnistuminen

Tutkimme ammatillisen kuntoutuksen onnistumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus on julkaistu tammikuussa 2020.

Tutkimusjulkaisu Ammatillisen kuntoutuksen onnistuminen julkisella alalla 2020.pdf (1061 kb)

Korvaava työ ja työkykykoordinaattorit kunta-alalla

Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että työntekijä voi tehdä väliaikaisesti muita töitä, jos kaikkien omien töiden hoitaminen ei onnistu sairauden tai tapaturman vuoksi. Vuonna 2017 selvitimme tutkimuksessa, kuinka laajasti korvaavaa työtä käytetään ja miten toimintatapa suunnitellaan kuntaorganisaatioissa yhteistyössä. Lisäksi käydään läpi näkemyksiä korvaavan työn ongelmakohdista ja hyödyistä.

Kevan tutkimusjulkaisu ”Korvaava työ kunta-alalla – toimintatavan suunnittelu ja käyttö” (pdf) 

Video tutkimusseminaarista Korvaava työ, osatyökykyiset ja työkykykoordinaattorit kunta-alalla (Youtube.com)

Blogi Hyvin suunniteltu korvaava työ on puoliksi tehty

Työkykykoordinaattorit auttavat esimiehiä, henkilöstöhallintoa ja työntekijöitä työssä jatkamista ja työkykyä tukevassa toiminnassa. Työkykykoordinaattoreita huolestuttaa, miten sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa työhyvinvointiin, osatyökykyisten eläköitymishalukkuuteen ja oman työn jatkuvuuteen kunta-alalla.

Tutkimuksessa 48 päätoimisesti työskentelevää työkykykoordinaattoria kertoo työkykykoordinaattorin tehtävänkuvasta, osaamisesta, työn onnistumisen edellytyksistä ja haasteista.

Tutkimusjulkaisu: Työkykykoordinaattorit kunta-alalla - Tehtävänkuva, työssä onnistuminen ja työn kehittämiskohteet (pdf)

Työkyvyttömyyden kustannukset

Seuraamme julkisen alan työkyvyttömyyden kustannuksia Avaintiedot-palvelussa. Uusimmat tiedot julkaistaan Kevatutkii-verkkoalustalla.

Muita julkaisuja aiheesta

Johtaminen ja työkyvyttömyyden kustannukset suurissa kuntaorganisaatioissa.pdf (1946 kb)

Kuntajohtajien hyvinvointi

Seuraamme kuntajohtajien työn ja työhyvinvoinnin erityispiirteitä sekä niissä tapahtuvia muutoksia. Keva, Kuntaliitto ja Suomen Kuntajohtajat ry toteuttivat kesäkuussa 2022 uusimman tutkimuksen.

Tutkimus osoittaa, että valtaosa (yli 90 %) kyselyyn vastanneista kuntajohtajista kokee itsensä vahvaksi ja tarmokkaaksi työssään vähintään kerran viikossa, on innostunut työstään ja tuntee tyydytystä syventyessään työhönsä.

Lähes neljä viidestä kuntajohtajasta arvioi oman työkykynsä olevan melko tai erittäin hyvä. Silti moni kokee työssään stressiä. Stressiä voi aiheuttaa laaja työkenttä, sillä lähes yhdeksän kymmenestä vastanneesta kokee työssään tekemättömien töiden painetta, ja 71 % kokee laiminlyövänsä kotiasioita viikoittain.

Kuntajohtajien työhyvinvointiin liittyvät haasteet vaikuttavat kasautuvan, sillä stressi, koettu epäluottamus, huono päätöksentekoilmapiiri ja koettu häirintä tai uhkailu ovat tutkimuksen mukaan yhteydessä toisiinsa.

Lisäksi ajankohtaiset asiat kuormittavat kuntajohtajia. Etenkin työvoiman saatavuushaasteet kunnissa vaikuttavat ajankohtaisista asioista kielteisimmin kuntajohtajien työhyvinvointiin.

Kuntajohtajien työhyvinvointia on tutkittu aikaisemmin vuosina 2020, 2018, 2013, 2011 ja 2009.

Muita tutkimusteemoja

Kuntoutustuen käyttö julkisella alalla

Tilastoselvityksessä seurattiin mm. miten vuosina 2010-2013 uuden kuntoutustukijakson eli määräaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen päättäneet osallistuivat sen jälkeen työelämään. Tavoitteena oli tunnistaa tekijöitä, jotka liittyvät työelämään palaamiseen ja toisaalta pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle päätymiseen.

Uutinen: Määräaikaiselta työkyvyttömyyseläkkeeltä työhön palataan nopeasti

Tutkimusraportti: Kuntoutustuen käyttö julkisella alalla (pdf)

Mitä alkoholiongelmaiselle tapahtuu kuntoutustukijakson jälkeen

Alkoholin käyttöhäiriön diagnoosin saaneet henkilöt palaavat harvoin kuntoutustuelta työelämään ja heidän kuolleisuutensa on suuri. Työelämässä oleville alkoholin ongelmakäyttäjille pitäisi tarjota nykyistä varhaisemmin ja tehokkaammin hoitoa.

Tutkimusjulkaisu: Moninkertainen ongelma – Mitä alkoholiongelmaiselle tapahtuu kuntoutustukijakson jälkeen? (pdf)

Uutinen: Alkoholin käyttöhäiriön diagnoosin saaneet palaavat harvoin kuntoutustuelta työelämään

Miten pärjäävät hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneet?

Tutkimme vuonna 2015 työkyvyttömyyseläkkeeseen hylkäävän päätöksen saaneiden tilannetta. Selvitimme heidän kokemuksiaan eläkkeenhakuprosessista, tuesta ja elämänlaadusta.

Työkyvyttömyyseläkkeen hylkäävät päätökset julkisella sektorilla, pdf (500 kb)

Uutinen: Hylkäävän eläkepäätöksen saaneet kaipaavat tukea

 

Muita Kevan julkaisemia tutkimusjulkaisuja

Vuosi 2021

Julkisen alan työhyvinvointi 2020 (pdf)

Vuosi 2020

Ammatillisen kuntoutuksen onnistuminen julkisella alalla 2020.pdf (1061 kb)

Kuntajohtajien työhyvinvointikyselyn 2020 tulokset, pdf (Kuntaliitto.fi)

Kuntoutustuen käyttö julkisella alalla (pdf) 

Kevan kuntapäättäjäbarometri

Katso myös Kevan tilastot ja ennusteet sivulta julkaisut:

  • Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet julkisella alalla 2016-2020 
  • Eläköitymisennuste

Vuosi 2019

Osaamisen kehittäminen julkisen alan työpaikoilla.

Vuosi 2018

Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018.pdf (1058 kb)

Työkyvyn strateginen johtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatioissa vuonna 2018.pdf (751 kb)

Kuntajohtajien työhyvinvointikysely 2018 (pdf)

Vuosi 2017

Korvaava työ kunta-alalla – toimintatavan suunnittelu ja käyttö (pdf) 

Työkykykoordinaattorit kunta-alalla - Tehtävänkuva, työssä onnistuminen ja työn kehittämiskohteet (pdf)

Moninkertainen ongelma – Mitä alkoholiongelmaiselle tapahtuu kuntoutustukijakson jälkeen? (pdf)

Vuosi 2016

Julkisen alan työhyvinvointi 2016.pdf (1092 kb)

Raportti: Maahanmuutto ja julkisen sektorin työelämä (1431 kb)

Vuosi 2015

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn strateginen johtaminen ja työterveysyhteistyö kunta-alalla vuonna 2015 –tutkimus (631 kb)

Työkyvyttömyyseläkkeen hylkäävät päätökset julkisella sektorilla, pdf (500 kb)

Vuosi 2014

Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2014 (879 kb)

Vuosi 2013

Strateginen työhyvinvointijohtaminen ja henkilöstöjohto kunta-alalla (425 kb) 

Kuntajohtajien työhyvinvointi 2013 (434 kb) 

Eläkkeellä työskentely julkisella sektorilla, tilastokatsaus 2005 - 2011 (234 kb)

Tutkimus eläkkeelle jääminen ja työuran pidentäminen - etnografisen tutkimuksen raportti (761 kb) 

Vuosi 2012

Työterveysyhteistyö kunta-alalla vuonna 2012 (497 kb) 

Onnistuneesti takaisin työhön ammatillisella kuntoutuksella (514 kb)

Osatyökyvyttömyyseläkkeiden käyttö kunta-alalla (1037 kb) 

Osatyökyvyttömyyseläkkeen toimivuus kuntatyössä (545 kb)