Tietoa työnantajalle työkyvyttömyyseläkkeen hakemisesta

Eläkkeet Keva
Eläkkeet Keva

Tähän uutiseen olemme koonneet työnantajia varten lyhyen infopaketin työkyvyttömyyseläkkeen hakemisesta.

Jotta työkyvyttömyyseläkehakemuksen käsittely sujuisi mahdollisimman nopeasti ja Kevalla olisi varmasti käytettävissään kaikki tarvittavat tiedot asian ratkaisemiseksi, työnantajan olisi hyvä olla mukana hakemukseen johtavassa prosessissa.

Kenelle työkyvyttömyyseläkettä voidaan myöntää?

Työkyvyttömyyseläkettä voidaan hakea, jos työkyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan, eivätkä työtehtävien uudelleenjärjestelyt tai ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet riitä palauttamaan sitä.

Jos työntekijä työkyvyn heikentymisestä huolimatta pystyisi vielä jatkamaan työssä aiempaa kevyemmällä työmäärällä, osatyökyvyttömyyseläke voi olla oikea vaihtoehto. Osatyökyvyttömyyseläke on yleensä täyttä työkyvyttömyyseläkettä edullisempi vaihtoehto sekä työntekijälle että työnantajalle.

Työkyvyttömyyseläke ja osatyökyvyttömyyseläke voidaan myöntää myös määräaikaisina, jolloin niistä käytetään nimitystä kuntoutustuki ja osakuntoutustuki. Kuntoutustuki myönnetään, jos arvioidaan työkyvyn voivan vielä palautua hoidon tai kuntoutuksen avulla.

Kuntoutustuen saajalla tulee olla hoito- tai kuntoutusuunnitelma, jossa sovitaan toimenpiteistä työkyvyn palauttamiseksi tai kuntoutumisen edistämiseksi. Kun työntekijällenne myönnetään kuntoutustuki, kannattaa varmistaa yhteistyössä eläkkeensaajan ja hänen esimiehensä kanssa, että työterveyshuollossa on sovittu näistä toimenpiteistä ja niiden seurannasta.

Ammatillinen kuntoutus on aina ensisijainen vaihtoehto eläkkeelle, eikä työkyvyttömyyseläkettä voida myöntää ennen kuin on varmaa, että asianmukaiset hoito- ja kuntoutustoimenpiteet on tehty.

Eläkkeen hakeminen verkossa

Eläkettä on helpointa hakea sähköisesti Kevan Omat eläketietosi -palvelusta, joka vaatii eläkkeenhakijan tunnistautumisen esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla. Palvelun kautta eläkkeenhakija voi toimittaa myös käsittelyyn tarvittavan B-lääkärinlausunnon pdf-muodossa.

Jos eläkettä ei haeta sähköisesti, kannattaa paperihakemus toimittaa suoraan Kevaan, jotta saamme hakemuksen heti käsittelyyn. Keva toimittaa hakemuksen Kelaan, jos kansaneläkettä haetaan ja sitä jää maksuun.

Liittäkää hakemukseen mukaan TAK-lausunto eli työnantajan kuvaus eläkkeenhakijan työstä

Työkyvyttömyyseläkehakemuksen liitteeksi on hyvä toimittaa TAK-lausunto eli työnantajan kuvaus eläkkeenhakijan työstä, työolosuhteista ja selviytymisestä työstä. Lausunto kannattaa tehdä yhteistyössä henkilöstöhallinnon ja lähiesimiehen kesken.

Hakemuksen käsittelyn sujuvuuden kannalta olisi paras, jos TAK-lausunto toimitettaisiin Kevaan täytettynä jo eläkehakemuksen yhteydessä. TAK-lomake löytyy täältä. Tarvittaessa pyydämme lomakkeen erikseen suoraan työnantajalta.

Työnantajan lausunnosta on hyötyä työkyvyttömyyseläkekäsittelyssä, koska tietoa työskentelyolosuhteista saattaa olla vaikea selvittää muiden hakemustietojen perusteella ja lisäksi työnantajan arvio hakijan työstä selviytymisestä saattaa vaikuttaa myös Kevassa tehtävään työkykyarvioon.

Hakemus tulee toimittaa Kevaan oikeaan aikaan

Täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea edeltää pääsääntöisesti noin vuoden kestävä Kelan sairauspäivärahakausi. Työkyvyttömyyseläke taikuntoutustuki alkaa vasta sairauspäivärahan ensisijaisuusajan päätyttyä. Ensisijaisuusaika vahvistetaan Kelassa, kun sairauspäivärahaa on maksettu 150 päivää.

Jos työkyvyttömyyseläkettä edeltää sairauspäivärahakausi, eläkepäätöstä ei voida antaa ennen ensisijaisuusajan vahvistamista.

Työkyvyttömyyseläkehakemus kannattaa toimittaa Kevaan viimeistään kolme kuukautta ennen toivottua eläkkeen alkamisaikaa.

Eläkkeen alkaminen

Pääsääntöisesti eläkkeen maksaminen alkaa sairauspäivärahan ensisijaisuusajan päättymistä seuraavan kuukauden alusta.

Jos Kela ei ole myöntänyt työkyvyttömyyden alkamisen jälkeen vähintään 30 päivän yhdenjaksoista sairauspäivärahakautta eläkehakemuksen tekemistä seuraavan toisen kalenterikuukauden loppuun mennessä, tai Kela hylkää päivärahahakemuksen, eläke alkaa yhdenjaksoisen työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuukauden alusta, korkeintaan 6 kuukautta takautuvasti.

Työkyvyttömyyseläkkeen takautuva alkaminen

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen alkamisaikaa ei voi valita, koska se on laissa määritelty. Valitettavan usein eläke alkaa takautuvasti. Takautuvia myöntöjä voidaan kuitenkin välttää kiinteällä yhteistyöllä työnantajan, sairauslomalla olevan työntekijän ja työterveyshuollon kesken. Tavoitteena on ennakoida sitä, milloin työkyvyttömyys näyttää jatkuvan niin pitkään, että joudutaan hakemaan kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä.

Jos työkyvyttömyys ei ole yhdenjaksoista, on myös työnantajan hyvä olla tietoinen siitä, milloin sairauspäivärahan ensisijaisuusaika on päättymässä. Kela ilmoittaa työntekijälle sairauspäivärahan ensisijaisuusajan päättymispäivän, kun sairauspäivärahaa on maksettu yhteensä 150 päivältä; tietoa voi siis pyytää sairauslomalla olevalta työntekijältä itseltään.

Lisätietoja

Työkyvyttömyyseläke-sivut 

Omat eläketietosi -palvelu

Mitä työnantajan pitää tehdä, kun työntekijä jää eläkkeelle